آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 31,439 1,399,312,356,228 Rls. 47,493,525 $
2 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 9,785 399,565,880,824 Rls. 13,470,590 $
3 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1,465 73,481,088,370 Rls. 2,490,547 $
4 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 15029090 پيه صنعتي غير از آب کرده و غير مورد مصرف در صنعت صابون سازي 339,650 35,088,363,834 Rls. 1,185,237 $
5 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 96,691 23,225,045,838 Rls. 782,822 $
6 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 112,000 6,601,312,000 Rls. 224,000 $
7 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 69,310 4,588,864,894 Rls. 153,882 $
8 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,886,000 4,062,865,320 Rls. 135,162 $
9 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 4,534 3,010,411,020 Rls. 113,180 $
10 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,602 2,459,370,482 Rls. 82,176 $
11 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 25,870 2,418,903,689 Rls. 83,235 $
12 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 09093290 تخم زيره سبزخرد شده وسابيده شده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 24,000 2,037,960,000 Rls. 72,000 $
13 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 15,645 1,676,270,844 Rls. 56,322 $
14 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 08132000 آلو ,خشک کرده 26,025 1,506,096,555 Rls. 53,091 $
15 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,014 1,468,713,805 Rls. 49,101 $
16 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 16,872 972,839,520 Rls. 33,744 $
17 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 4,631 714,653,204 Rls. 23,922 $
18 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 33019012 ساير عرقيات سنتي 6,614 693,328,896 Rls. 23,149 $
19 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,785 644,545,438 Rls. 21,444 $
20 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 5,728 622,765,240 Rls. 20,620 $
21 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 6,800 615,692,400 Rls. 20,400 $
22 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 7,909 587,017,674 Rls. 19,600 $
23 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 42022210 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي از جاجيم 590 584,799,600 Rls. 19,470 $
24 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 207 478,175,869 Rls. 16,074 $
25 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 3,975 428,072,773 Rls. 14,308 $
26 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,665 413,782,020 Rls. 13,995 $
27 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 21069085 کآدامس بدون قند 635 380,385,000 Rls. 12,700 $
28 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 44211010 رخت آويز چوبي صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،نازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب ،خاتم 4,125 370,082,800 Rls. 12,605 $
29 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,229 296,816,236 Rls. 9,915 $
30 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,860 245,127,168 Rls. 8,184 $
31 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,368 235,482,624 Rls. 7,862 $
32 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 16,514 232,646,790 Rls. 8,233 $
33 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 1,092 217,132,496 Rls. 7,207 $
34 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,740 208,465,920 Rls. 6,960 $
35 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,217 196,751,644 Rls. 6,545 $
36 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,620 169,827,840 Rls. 5,670 $
37 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,002 161,826,654 Rls. 5,403 $
38 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 20049000 سايرسبزيجات ومخلوط هاي ان محفوظ شده بجز در سرکه , غيره, يخ زده باستثناي محصولات 2006 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,000 135,909,000 Rls. 4,500 $
39 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 29209090 --- ساير استرهاي ساير اسيدهاي غيرآلي فلزي بجز گرانول نيترو گليسرين 1,456 130,428,480 Rls. 4,368 $
40 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 144 116,265,600 Rls. 3,960 $
41 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 2,954 106,172,750 Rls. 3,545 $
42 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 1,725 103,900,200 Rls. 3,450 $
43 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 720 102,012,939 Rls. 3,441 $
44 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 1,920 100,638,720 Rls. 3,360 $
45 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85269110 ---دستگاه موقعيت ياب جهاني 35 99,666,600 Rls. 3,300 $
46 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 95089090 جايگاه تيراندازي و ساير تفريحات در هواي آزاد 785 80,205,179 Rls. 2,675 $
47 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 785 70,937,793 Rls. 2,355 $
48 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 1 66,060,682 Rls. 2,318 $
49 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 1,660 58,747,275 Rls. 2,025 $
50 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 360 48,519,000 Rls. 1,620 $
51 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 22 42,865,600 Rls. 1,460 $
52 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 82 40,356,120 Rls. 1,347 $
53 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر 716 38,678,290 Rls. 1,288 $
54 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 155 37,580,800 Rls. 1,280 $
55 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 08129000 ا نوا ع ميوه غيرا ز081210موقت محفوظ شده بلافاصله غيرقابل خوردن بهمان حالت 552 23,482,368 Rls. 784 $
56 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 78 22,522,583 Rls. 752 $
57 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 250 21,828,974 Rls. 749 $
58 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 350 18,960,480 Rls. 630 $
59 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 468 18,510,336 Rls. 618 $
60 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 16043100 خاويار 1 18,076,800 Rls. 600 $
61 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 39241010 ظروف ملامين 115 16,247,775 Rls. 574 $
62 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 106 12,551,780 Rls. 417 $
63 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 48196000 جعبه هاي کلاسور,کازيه وا شياءهمانندا زا نوا ع موردا ستفاده دردفترکار,مغازه ياهمانند..., ازكاغذ يامقوا 20 12,042,000 Rls. 400 $
64 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 55 12,037,600 Rls. 410 $
65 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 125 11,233,875 Rls. 375 $
66 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 07133900 ساير سبزيجات غلافدار خشك باستثناي انوع لوبيا ، نخودفرنگي ها ، خشك ، غلاف كنده ، پوست كنده، لپه شده 210 10,292,310 Rls. 357 $
67 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 08061000 ا نگور تازه 432 9,953,370 Rls. 333 $
68 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 360 9,165,312 Rls. 306 $
69 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 32 8,692,992 Rls. 288 $
70 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 45 6,718,500 Rls. 225 $
71 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 62052000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زپنبه. 2 5,298,480 Rls. 176 $
72 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 148 4,780,483 Rls. 158 $
73 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 76 4,382,160 Rls. 152 $
74 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 14 3,020,200 Rls. 100 $
75 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 480 2,956,616 Rls. 104 $
76 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 60 2,940,660 Rls. 102 $
77 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 19012000 مخلوط و خميرها براي تهيه محصولات خبازي، نان شيرينيکسازي يا بيسكويتکسازي شماره 0519 102 2,623,530 Rls. 91 $
78 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 39201020 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن 25 2,192,625 Rls. 75 $
79 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 7 2,047,140 Rls. 68 $
80 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 14 1,690,024 Rls. 56 $
81 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 3 1,497,500 Rls. 50 $
82 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 10 847,710 Rls. 30 $
83 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 11 764,235 Rls. 27 $
84 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 7 422,506 Rls. 14 $
85 12 1394 مشهد امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 6 309,037 Rls. 11 $
مجموع کل
1,971,620,756,499 ريال
مجموع کل
66,818,204 دلار
[1]