آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد ترکيه 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموکنده حتي لايه لايه بريده شد 23,299 29,399,561,553 Rls. 978,663 $
2 12 1394 مشهد ترکيه 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 98,000 15,437,884,000 Rls. 538,125 $
3 12 1394 مشهد ترکيه 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 87,335 10,462,561,860 Rls. 349,343 $
4 12 1394 مشهد ترکيه 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 22,895 6,073,673,760 Rls. 210,672 $
5 12 1394 مشهد ترکيه 51054000 موي زبرحيوا ن, حلاجي شده ياشانه زده. 130,267 2,703,113,376 Rls. 93,697 $
6 12 1394 مشهد ترکيه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 51 2,348,178,562 Rls. 80,619 $
7 12 1394 مشهد ترکيه 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 144,305 1,802,269,506 Rls. 60,471 $
8 12 1394 مشهد ترکيه 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 32 1,554,301,938 Rls. 54,118 $
9 12 1394 مشهد ترکيه 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 175,331 1,348,117,821 Rls. 47,332 $
10 12 1394 مشهد ترکيه 69099090 تغار.لاوک وظروف همانند براي مصارف روستايي از سرا ميک, کوزه وهمانند ازسراميك غيرمذکوردرجاي ديگر 7,800 1,140,165,000 Rls. 39,000 $
11 12 1394 مشهد ترکيه 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 580 870,083,984 Rls. 28,826 $
12 12 1394 مشهد ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 14,870 862,994,550 Rls. 30,541 $
13 12 1394 مشهد ترکيه 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده... 500 534,483,180 Rls. 17,708 $
14 12 1394 مشهد ترکيه 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 5,775 454,177,311 Rls. 15,593 $
15 12 1394 مشهد ترکيه 71039910 فيروزه طبيعي غيراز 71031010 10 374,986,322 Rls. 12,418 $
16 12 1394 مشهد ترکيه 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 4,070 368,656,530 Rls. 12,210 $
17 12 1394 مشهد ترکيه 71131190 زيورآلات ياجواهرآلات واجزاآنهاازنقره غير مذكور درجاي ديگر 25 365,770,918 Rls. 12,118 $
18 12 1394 مشهد ترکيه 71039920 عقيق بجز رديف 71031020 6 197,744,788 Rls. 6,550 $
19 12 1394 مشهد ترکيه 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 2,250 163,839,375 Rls. 5,625 $
20 12 1394 مشهد ترکيه 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 3 135,961,949 Rls. 4,673 $
21 12 1394 مشهد ترکيه 49029010 کاتالوگ هاي تجاري وهمانند که کمترا ز چهارباردرهفته منتشرمي شود 180 20,154,960 Rls. 718 $
22 12 1394 مشهد ترکيه 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرانبها کار شده يادرجه بندي شده بجز فيروزه طبيعي وعقيق 1 15,106,000 Rls. 500 $
23 12 1394 مشهد ترکيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7 10,945,165 Rls. 385 $
مجموع کل
76,644,732,408 ريال
مجموع کل
2,599,904 دلار
[1]