آمار کل " صادرات به" کشور (سوئد) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد سوئد 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 1,124 45,139,135,885 Rls. 1,531,377 $
2 12 1394 مشهد سوئد 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 52 2,704,834,125 Rls. 90,694 $
3 12 1394 مشهد سوئد 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,861 2,401,913,976 Rls. 79,640 $
4 12 1394 مشهد سوئد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 495 465,898,586 Rls. 15,865 $
5 12 1394 مشهد سوئد 20029010 رب گوجه فرنگي 1,920 135,937,536 Rls. 4,512 $
6 12 1394 مشهد سوئد 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,012 76,223,840 Rls. 2,530 $
7 12 1394 مشهد سوئد 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 100 27,104,400 Rls. 900 $
8 12 1394 مشهد سوئد 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 90 12,084,800 Rls. 400 $
9 12 1394 مشهد سوئد 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 30 4,938,806 Rls. 166 $
10 12 1394 مشهد سوئد 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 31 4,414,296 Rls. 147 $
11 12 1394 مشهد سوئد 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 26 3,927,560 Rls. 130 $
12 12 1394 مشهد سوئد 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 91 3,594,038 Rls. 119 $
13 12 1394 مشهد سوئد 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 13 3,534,104 Rls. 118 $
14 12 1394 مشهد سوئد 08132000 آلو ,خشک کرده 50 3,071,832 Rls. 102 $
15 12 1394 مشهد سوئد 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 50 2,875,578 Rls. 95 $
16 12 1394 مشهد سوئد 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6 996,996 Rls. 33 $
17 12 1394 مشهد سوئد 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7 634,452 Rls. 21 $
18 12 1394 مشهد سوئد 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 5 271,908 Rls. 9 $
مجموع کل
50,991,392,718 ريال
مجموع کل
1,726,858 دلار
[1]