آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 10,998,668 300,228,353,498 Rls. 10,103,240 $
2 12 1394 مشهد قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 1,811,823 105,966,059,900 Rls. 3,577,103 $
3 12 1394 مشهد قزاقستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 359,710 86,349,792,026 Rls. 2,960,969 $
4 12 1394 مشهد قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 786,534 67,185,042,899 Rls. 2,313,191 $
5 12 1394 مشهد قزاقستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 196,125 47,668,520,267 Rls. 1,598,642 $
6 12 1394 مشهد قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 123,187 29,436,701,850 Rls. 988,125 $
7 12 1394 مشهد قزاقستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 260,805 20,221,388,502 Rls. 691,612 $
8 12 1394 مشهد قزاقستان 34011150 صابون رختشويي 755,488 19,850,504,203 Rls. 679,717 $
9 12 1394 مشهد قزاقستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 446,110 19,773,597,000 Rls. 669,603 $
10 12 1394 مشهد قزاقستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 243,343 17,704,359,955 Rls. 613,473 $
11 12 1394 مشهد قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 396,040 17,683,256,550 Rls. 596,555 $
12 12 1394 مشهد قزاقستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 262,924 15,497,348,188 Rls. 525,495 $
13 12 1394 مشهد قزاقستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 662,488 15,441,598,394 Rls. 529,805 $
14 12 1394 مشهد قزاقستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 322,358 15,009,829,912 Rls. 515,589 $
15 12 1394 مشهد قزاقستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 526,947 12,386,963,130 Rls. 421,532 $
16 12 1394 مشهد قزاقستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 176,107 10,078,487,426 Rls. 346,096 $
17 12 1394 مشهد قزاقستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 109,361 9,669,562,430 Rls. 328,082 $
18 12 1394 مشهد قزاقستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 398,384 9,608,336,457 Rls. 318,713 $
19 12 1394 مشهد قزاقستان 41151000 چرم دوباره ساخته شده برا ساس چرم ياا لياف چرم به شکل صفحه ورق يا نوا رحتي به صورت رول 62,078 9,200,637,665 Rls. 310,394 $
20 12 1394 مشهد قزاقستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 308,266 8,779,514,740 Rls. 299,128 $
21 12 1394 مشهد قزاقستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 116,928 8,635,578,518 Rls. 303,871 $
22 12 1394 مشهد قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 83,692 7,473,313,689 Rls. 249,574 $
23 12 1394 مشهد قزاقستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 156,720 7,158,865,491 Rls. 245,566 $
24 12 1394 مشهد قزاقستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 39,455 5,804,930,005 Rls. 197,275 $
25 12 1394 مشهد قزاقستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 59,823 5,408,280,420 Rls. 179,679 $
26 12 1394 مشهد قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 727,444 5,077,662,865 Rls. 172,423 $
27 12 1394 مشهد قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 197,989 4,959,184,092 Rls. 168,291 $
28 12 1394 مشهد قزاقستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 48,708 4,199,896,152 Rls. 146,044 $
29 12 1394 مشهد قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 43,312 4,146,513,219 Rls. 142,929 $
30 12 1394 مشهد قزاقستان 68030010 سنگ برا ي کف و ديوا ر 416,480 4,073,519,324 Rls. 138,322 $
31 12 1394 مشهد قزاقستان 61121200 گرمکن ورزشي بصورت دست, کشباف ياقلاب باف, ا زا لياف سنتتيک. 8,073 3,863,723,586 Rls. 129,174 $
32 12 1394 مشهد قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,600 3,765,011,750 Rls. 128,425 $
33 12 1394 مشهد قزاقستان 48149000 کاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,کاغذپشت شيشه, غيرمذکوردرجاي ديگر 82,620 3,218,523,924 Rls. 107,406 $
34 12 1394 مشهد قزاقستان 08133000 سيب , خشک کرده 25,550 3,061,833,680 Rls. 102,200 $
35 12 1394 مشهد قزاقستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 107,467 2,995,701,030 Rls. 100,392 $
36 12 1394 مشهد قزاقستان 61033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 5,876 2,563,687,058 Rls. 88,133 $
37 12 1394 مشهد قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 32,476 2,485,770,282 Rls. 84,438 $
38 12 1394 مشهد قزاقستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 19,748 2,366,443,976 Rls. 78,992 $
39 12 1394 مشهد قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 2,069,410,000 Rls. 70,000 $
40 12 1394 مشهد قزاقستان 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 18,685 1,952,538,630 Rls. 67,085 $
41 12 1394 مشهد قزاقستان 20029010 رب گوجه فرنگي 44,100 1,711,886,400 Rls. 60,480 $
42 12 1394 مشهد قزاقستان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 18,465 1,586,186,901 Rls. 55,395 $
43 12 1394 مشهد قزاقستان 41139000 چرم بيشترآماده شده بعدا زدباغي يابعدا زکرا ستينگ همچنين چرم پارشمينه شده ا زساير حيوا نات 10,498 1,584,626,288 Rls. 52,492 $
44 12 1394 مشهد قزاقستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 11,600 1,564,434,000 Rls. 52,200 $
45 12 1394 مشهد قزاقستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 26,468 1,446,045,426 Rls. 50,271 $
46 12 1394 مشهد قزاقستان 44219090 ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر 8,230 1,394,481,775 Rls. 46,630 $
47 12 1394 مشهد قزاقستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 35,280 1,377,569,048 Rls. 46,570 $
48 12 1394 مشهد قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 569,900 1,324,487,386 Rls. 45,842 $
49 12 1394 مشهد قزاقستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 46,802 1,256,576,288 Rls. 42,055 $
50 12 1394 مشهد قزاقستان 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده, غيرمذکور درجاي ديگر 3,758 1,184,001,489 Rls. 39,444 $
51 12 1394 مشهد قزاقستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 10,360 1,175,652,800 Rls. 41,440 $
52 12 1394 مشهد قزاقستان 70193910 پشم شيشه 30,855 1,071,985,025 Rls. 36,943 $
53 12 1394 مشهد قزاقستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 58,637 1,061,817,578 Rls. 35,182 $
54 12 1394 مشهد قزاقستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 45,453 1,038,357,500 Rls. 36,362 $
55 12 1394 مشهد قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 11,295 1,025,634,480 Rls. 33,950 $
56 12 1394 مشهد قزاقستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 40,852 980,573,360 Rls. 32,681 $
57 12 1394 مشهد قزاقستان 40161090 سايرا شياا زکائوچوي ا سفنجي ولکانيزه سفت نشده بجزقطعات ولوا زم مصرف دربخش بهداشت 21,830 976,079,291 Rls. 32,745 $
58 12 1394 مشهد قزاقستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 6,316 839,038,631 Rls. 27,790 $
59 12 1394 مشهد قزاقستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 21,760 830,549,184 Rls. 27,582 $
60 12 1394 مشهد قزاقستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 7,952 823,639,490 Rls. 27,290 $
61 12 1394 مشهد قزاقستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 17,500 786,896,250 Rls. 26,250 $
62 12 1394 مشهد قزاقستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 20,000 763,041,330 Rls. 25,346 $
63 12 1394 مشهد قزاقستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 41,747 749,168,128 Rls. 25,048 $
64 12 1394 مشهد قزاقستان 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 4,210 726,336,000 Rls. 24,251 $
65 12 1394 مشهد قزاقستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 5,852 698,962,880 Rls. 23,408 $
66 12 1394 مشهد قزاقستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 30,000 690,908,800 Rls. 24,000 $
67 12 1394 مشهد قزاقستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 990 690,351,750 Rls. 23,265 $
68 12 1394 مشهد قزاقستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 19,008 677,959,650 Rls. 23,190 $
69 12 1394 مشهد قزاقستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 7,850 669,187,500 Rls. 23,540 $
70 12 1394 مشهد قزاقستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 20,000 646,434,180 Rls. 21,420 $
71 12 1394 مشهد قزاقستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 26,726 634,760,068 Rls. 21,374 $
72 12 1394 مشهد قزاقستان 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 4,407 624,837,905 Rls. 20,723 $
73 12 1394 مشهد قزاقستان 84199020 ا جزا وقطعات تعرفه 84191900 2,080 623,671,329 Rls. 20,663 $
74 12 1394 مشهد قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 62,055 602,621,160 Rls. 20,010 $
75 12 1394 مشهد قزاقستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 2,220 598,800,600 Rls. 19,980 $
76 12 1394 مشهد قزاقستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 6,144 541,163,520 Rls. 18,432 $
77 12 1394 مشهد قزاقستان 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 19,388 526,628,269 Rls. 17,449 $
78 12 1394 مشهد قزاقستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,437 520,441,164 Rls. 17,244 $
79 12 1394 مشهد قزاقستان 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 4,878 514,375,344 Rls. 17,073 $
80 12 1394 مشهد قزاقستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 4,010 510,793,800 Rls. 17,644 $
81 12 1394 مشهد قزاقستان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 11,200 487,384,800 Rls. 16,800 $
82 12 1394 مشهد قزاقستان 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,135 470,564,399 Rls. 15,746 $
83 12 1394 مشهد قزاقستان 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 4,239 398,268,400 Rls. 13,565 $
84 12 1394 مشهد قزاقستان 32041410 ---گرانول مستربچ 4,500 390,825,000 Rls. 13,500 $
85 12 1394 مشهد قزاقستان 73218900 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءخورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت جامد,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 921 384,103,940 Rls. 12,760 $
86 12 1394 مشهد قزاقستان 68030090 سنگ لوح طبيعي کار شده واشياء ساخته شده از سنگ لوح طبيعي يا فشرده غير از سنگ براي کف وديوار 63,070 383,668,614 Rls. 12,978 $
87 12 1394 مشهد قزاقستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 3,610 380,624,130 Rls. 12,693 $
88 12 1394 مشهد قزاقستان 84146010 ---هود آشپزخانه 1,084 377,952,120 Rls. 12,510 $
89 12 1394 مشهد قزاقستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 2,745 377,042,220 Rls. 12,627 $
90 12 1394 مشهد قزاقستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 2,700 369,347,040 Rls. 12,960 $
91 12 1394 مشهد قزاقستان 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله. 1,935 347,893,650 Rls. 11,610 $
92 12 1394 مشهد قزاقستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 9,085 345,186,117 Rls. 11,810 $
93 12 1394 مشهد قزاقستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 1,406 332,580,864 Rls. 11,248 $
94 12 1394 مشهد قزاقستان 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 5,937 324,974,950 Rls. 10,875 $
95 12 1394 مشهد قزاقستان 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 7,863 316,784,560 Rls. 10,591 $
96 12 1394 مشهد قزاقستان 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 956 298,890,288 Rls. 9,888 $
97 12 1394 مشهد قزاقستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 2,216 294,567,000 Rls. 9,750 $
98 12 1394 مشهد قزاقستان 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 38,196 288,534,822 Rls. 9,550 $
99 12 1394 مشهد قزاقستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 3,119 273,487,107 Rls. 9,357 $
100 12 1394 مشهد قزاقستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 19,400 263,506,320 Rls. 8,730 $
مجموع کل
967,177,390,991 ريال
مجموع کل
32,780,483 دلار