آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد مالزي 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 73,312 19,660,225,873 Rls. 659,146 $
2 12 1394 مشهد مالزي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 69,025 18,327,329,150 Rls. 613,275 $
3 12 1394 مشهد مالزي 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 49,509 12,607,962,112 Rls. 423,475 $
4 12 1394 مشهد مالزي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 2,490,180,000 Rls. 82,500 $
5 12 1394 مشهد مالزي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,990 1,863,459,675 Rls. 65,835 $
6 12 1394 مشهد مالزي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 9,000 1,195,286,400 Rls. 39,600 $
7 12 1394 مشهد مالزي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 19 946,535,216 Rls. 31,939 $
8 12 1394 مشهد مالزي 08109010 انار تازه 15,312 376,297,600 Rls. 12,560 $
9 12 1394 مشهد مالزي 04090000 عسل طبيعي 1,920 231,260,160 Rls. 7,680 $
10 12 1394 مشهد مالزي 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 126 168,124,893 Rls. 5,658 $
11 12 1394 مشهد مالزي 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 60 80,352,473 Rls. 2,707 $
12 12 1394 مشهد مالزي 64051000 سايرکفشها که درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده. 260 70,032,150 Rls. 2,379 $
13 12 1394 مشهد مالزي 42021100 رختدا ن, چمدا ن, کيف (بزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند,باسطح خارجي ا زچرم طبيعي ياورني شده 51 64,707,840 Rls. 2,299 $
14 12 1394 مشهد مالزي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 15 47,539,800 Rls. 1,575 $
15 12 1394 مشهد مالزي 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 14 11,978,880 Rls. 408 $
16 12 1394 مشهد مالزي 42031000 لباس ا زچرم طبيعي يادوباره ساخته شده 3 7,695,290 Rls. 273 $
مجموع کل
58,148,967,512 ريال
مجموع کل
1,951,309 دلار
[1]