آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد هلند 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 60,000 18,472,608,000 Rls. 612,000 $
2 12 1394 مشهد هلند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 360 16,515,950,655 Rls. 561,578 $
3 12 1394 مشهد هلند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 32,000 7,509,494,800 Rls. 248,800 $
4 12 1394 مشهد هلند 09102012 انواع پودرزغفران دربسته بندي كمتراز 10گرم آماده براي خرده فروشي 44 2,428,132,616 Rls. 80,626 $
5 12 1394 مشهد هلند 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 41,800 2,265,626,880 Rls. 75,240 $
6 12 1394 مشهد هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,016 338,707,058 Rls. 11,553 $
7 12 1394 مشهد هلند 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 129 52,837,750 Rls. 1,750 $
8 12 1394 مشهد هلند 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 98 21,204,175 Rls. 753 $
9 12 1394 مشهد هلند 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 99 14,433,650 Rls. 495 $
10 12 1394 مشهد هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 23 10,755,696 Rls. 357 $
11 12 1394 مشهد هلند 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 31 10,724,760 Rls. 372 $
12 12 1394 مشهد هلند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 20 3,268,100 Rls. 110 $
13 12 1394 مشهد هلند 63031900 پشت دري, پرده وغيره, وا لان ا زموا دنسجي,کشباف ياقلاب باف. 10 2,376,800 Rls. 80 $
14 12 1394 مشهد هلند 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 33 1,448,592 Rls. 48 $
15 12 1394 مشهد هلند 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 5 534,780 Rls. 18 $
16 12 1394 مشهد هلند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 6 445,650 Rls. 15 $
مجموع کل
47,648,549,962 ريال
مجموع کل
1,593,795 دلار
[1]