آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد هند 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب( wet-blue)ازگوسفنديابره 376,515 54,310,091,238 Rls. 1,839,537 $
2 12 1394 مشهد هند 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 331,460 27,024,414,444 Rls. 897,387 $
3 12 1394 مشهد هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 295,977 16,886,133,930 Rls. 578,432 $
4 12 1394 مشهد هند 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 139,313 14,798,721,622 Rls. 501,524 $
5 12 1394 مشهد هند 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 93,102 8,891,092,798 Rls. 301,522 $
6 12 1394 مشهد هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,000 3,983,892,000 Rls. 132,000 $
7 12 1394 مشهد هند 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 175,750 2,497,361,000 Rls. 87,766 $
8 12 1394 مشهد هند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 35 1,619,131,800 Rls. 54,600 $
9 12 1394 مشهد هند 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 51,752 1,317,585,406 Rls. 43,992 $
10 12 1394 مشهد هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 11,380 1,233,341,640 Rls. 40,968 $
11 12 1394 مشهد هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,000 929,574,800 Rls. 30,800 $
12 12 1394 مشهد هند 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 10,820 833,199,040 Rls. 27,670 $
13 12 1394 مشهد هند 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 3,100 789,218,200 Rls. 26,350 $
14 12 1394 مشهد هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 39,420 560,335,590 Rls. 19,710 $
15 12 1394 مشهد هند 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 181 344,333,002 Rls. 11,401 $
16 12 1394 مشهد هند 41062200 چرم و پوست موکنده ا زبز و بزغاله به حالت خشک دباغي شده ياتازه دباغي شده 352 197,222,256 Rls. 6,534 $
17 12 1394 مشهد هند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 99 108,644,400 Rls. 3,600 $
18 12 1394 مشهد هند 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 502 102,992,166 Rls. 3,438 $
19 12 1394 مشهد هند 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 402 52,993,933 Rls. 1,769 $
20 12 1394 مشهد هند 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1 48,206,442 Rls. 1,703 $
21 12 1394 مشهد هند 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 380 34,150,980 Rls. 1,140 $
22 12 1394 مشهد هند 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 197 26,571,859 Rls. 887 $
23 12 1394 مشهد هند 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 150 26,311,500 Rls. 900 $
24 12 1394 مشهد هند 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 228 23,905,686 Rls. 798 $
مجموع کل
136,639,425,732 ريال
مجموع کل
4,614,428 دلار
[1]