آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد پاكستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 287,346 69,144,766,160 Rls. 2,309,165 $
2 12 1394 مشهد پاكستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 192,127 46,429,301,837 Rls. 1,541,119 $
3 12 1394 مشهد پاكستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 180,711 46,074,027,158 Rls. 1,535,325 $
4 12 1394 مشهد پاكستان 20029010 رب گوجه فرنگي 271,387 16,575,526,739 Rls. 553,239 $
5 12 1394 مشهد پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 29,900 14,891,692,200 Rls. 493,350 $
6 12 1394 مشهد پاكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 485,880 12,702,238,158 Rls. 424,959 $
7 12 1394 مشهد پاكستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 396,360 12,586,783,017 Rls. 420,140 $
8 12 1394 مشهد پاكستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 191,432 11,825,054,749 Rls. 401,172 $
9 12 1394 مشهد پاكستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 37,981 11,608,947,890 Rls. 385,934 $
10 12 1394 مشهد پاكستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 72,900 10,118,400,000 Rls. 359,446 $
11 12 1394 مشهد پاكستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 295,000 9,301,869,940 Rls. 312,700 $
12 12 1394 مشهد پاكستان 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 73,845 7,748,699,063 Rls. 258,458 $
13 12 1394 مشهد پاكستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 82,700 4,939,182,600 Rls. 165,400 $
14 12 1394 مشهد پاكستان 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 148,262 4,213,538,694 Rls. 148,262 $
15 12 1394 مشهد پاكستان 54023400 نخ تكستوره ازپلي پروپيلن اماده نشده براي خرده فروشي غيرازنخ دوخت همچينين تك رشته ازپلي پروپيلن كمتراز 67دسي تكس . 51,984 4,080,907,713 Rls. 135,159 $
16 12 1394 مشهد پاكستان 33051000 شامپوها 45,648 3,436,595,979 Rls. 114,118 $
17 12 1394 مشهد پاكستان 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 32,736 3,431,780,352 Rls. 114,580 $
18 12 1394 مشهد پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 54,239 3,318,157,480 Rls. 110,648 $
19 12 1394 مشهد پاكستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 100,000 3,196,854,000 Rls. 106,000 $
20 12 1394 مشهد پاكستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 34,840 2,929,370,368 Rls. 97,250 $
21 12 1394 مشهد پاكستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 38,500 2,715,563,200 Rls. 90,200 $
22 12 1394 مشهد پاكستان 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 40,102 2,403,268,676 Rls. 80,204 $
23 12 1394 مشهد پاكستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 154,635 2,135,416,334 Rls. 71,133 $
24 12 1394 مشهد پاكستان 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 20,300 2,082,706,920 Rls. 73,080 $
25 12 1394 مشهد پاكستان 08061000 ا نگور تازه 67,070 1,881,897,067 Rls. 62,697 $
26 12 1394 مشهد پاكستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 28,020 1,678,779,360 Rls. 56,040 $
27 12 1394 مشهد پاكستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 25,000 1,659,845,000 Rls. 55,000 $
28 12 1394 مشهد پاكستان 20054000 نخود فرنگي (Pisum sativum)بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 24,343 1,503,920,832 Rls. 49,886 $
29 12 1394 مشهد پاكستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 137,080 1,374,735,168 Rls. 45,648 $
30 12 1394 مشهد پاكستان 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 14,168 1,095,495,543 Rls. 36,837 $
31 12 1394 مشهد پاكستان 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 19,782 1,048,263,912 Rls. 35,608 $
32 12 1394 مشهد پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 62,730 935,413,605 Rls. 32,115 $
33 12 1394 مشهد پاكستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 9,883 857,426,057 Rls. 28,659 $
34 12 1394 مشهد پاكستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 13,010 781,303,920 Rls. 26,020 $
35 12 1394 مشهد پاكستان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 6,011 761,651,772 Rls. 25,247 $
36 12 1394 مشهد پاكستان 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 3,000 695,679,600 Rls. 23,100 $
37 12 1394 مشهد پاكستان 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 7,980 460,126,800 Rls. 15,960 $
38 12 1394 مشهد پاكستان 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 22,440 406,397,376 Rls. 13,464 $
39 12 1394 مشهد پاكستان 02069000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گوسفند ,بز ,ا سب ... ,يخ زده 22,440 405,602,288 Rls. 13,468 $
40 12 1394 مشهد پاكستان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 38,700 405,012,300 Rls. 13,545 $
41 12 1394 مشهد پاكستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 3,029 365,709,344 Rls. 12,116 $
42 12 1394 مشهد پاكستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 514 332,345,700 Rls. 11,477 $
43 12 1394 مشهد پاكستان 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 20,888 330,875,798 Rls. 11,029 $
44 12 1394 مشهد پاكستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 5,208 282,720,664 Rls. 9,374 $
45 12 1394 مشهد پاكستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 18,738 197,474,496 Rls. 6,558 $
46 12 1394 مشهد پاكستان 84321090 ساير گاوآهن ها(خيش )غير مذكور درجاي ديگر 996 116,041,968 Rls. 3,984 $
47 12 1394 مشهد پاكستان 94056000 چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند 70 97,996,800 Rls. 3,396 $
48 12 1394 مشهد پاكستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,600 97,796,160 Rls. 3,240 $
49 12 1394 مشهد پاكستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 563 59,049,632 Rls. 1,961 $
50 12 1394 مشهد پاكستان 16023200 فرآورده ها و کنسروهاي گوشت , ا حشاء يا خون از مرغان خانگي (Gallus domesticus) 432 45,294,984 Rls. 1,512 $
51 12 1394 مشهد پاكستان 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 1 45,133,050 Rls. 1,559 $
52 12 1394 مشهد پاكستان 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 105 45,104,850 Rls. 1,505 $
53 12 1394 مشهد پاكستان 73251000 مصنوعات ا زچدن غيرچکش خوا ر,که درجاي ديگرگفته نشده. 650 35,235,720 Rls. 1,170 $
54 12 1394 مشهد پاكستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 580 34,750,120 Rls. 1,160 $
55 12 1394 مشهد پاكستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 256 34,707,456 Rls. 1,152 $
56 12 1394 مشهد پاكستان 05079000 کاسه لاک پشت ; ا ستخوا ن آروا ره نهنگ (whale bone ) همچنين تيغه هاي آن کارنشده 22,800 22,810,060 Rls. 755 $
57 12 1394 مشهد پاكستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 108 22,102,208 Rls. 734 $
58 12 1394 مشهد پاكستان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 6,750 21,526,162 Rls. 742 $
59 12 1394 مشهد پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 150 20,220,975 Rls. 675 $
60 12 1394 مشهد پاكستان 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 108 16,260,480 Rls. 540 $
61 12 1394 مشهد پاكستان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 88 12,539,560 Rls. 440 $
62 12 1394 مشهد پاكستان 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي 20 7,372,620 Rls. 246 $
63 12 1394 مشهد پاكستان 90291000 کنتور دورسنج, کنتورتوليد,تاکسيمتر,کيلومترشمار,گام سنج وهمانند 15 4,705,290 Rls. 157 $
64 12 1394 مشهد پاكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 38 3,440,862 Rls. 114 $
مجموع کل
326,093,414,786 ريال
مجموع کل
10,909,931 دلار
[1]