آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ملاير امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 779,000 33,518,271,000 Rls. 1,167,490 $
2 12 1394 ملاير امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 74,000 7,657,188,000 Rls. 259,004 $
3 12 1394 ملاير امارات متحده عربي 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 44,000 4,613,070,000 Rls. 154,000 $
مجموع کل
45,788,529,000 ريال
مجموع کل
1,580,494 دلار
[1]