آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ملاير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 ملاير عراق 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 8,487,382 372,479,511,256 Rls. 12,720,264 $
2 12 1394 ملاير عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 37,619,617 51,187,443,241 Rls. 1,757,922 $
3 12 1394 ملاير عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 693,955 39,790,715,118 Rls. 1,318,784 $
4 12 1394 ملاير عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 226,864 23,326,174,485 Rls. 781,240 $
5 12 1394 ملاير عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 20,000,000 19,568,593,750 Rls. 693,540 $
6 12 1394 ملاير عراق 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 389,400 17,639,465,400 Rls. 584,100 $
7 12 1394 ملاير عراق 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 278,848 15,991,747,698 Rls. 529,810 $
8 12 1394 ملاير عراق 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 103,500 10,857,158,550 Rls. 362,250 $
9 12 1394 ملاير عراق 04031090 ماست 208,050 6,406,654,465 Rls. 213,049 $
10 12 1394 ملاير عراق 25051010 کشن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن 1,721,104 1,237,225,244 Rls. 41,306 $
11 12 1394 ملاير عراق 15141900 روغن غير خام كلزاياكانولا داراي مقدار كمي اسيد اروسبك 7,290 418,152,504 Rls. 13,854 $
12 12 1394 ملاير عراق 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 9,000 374,976,000 Rls. 12,600 $
13 12 1394 ملاير عراق 08023000 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 900 89,931,000 Rls. 3,000 $
مجموع کل
559,367,748,711 ريال
مجموع کل
19,031,717 دلار
[1]