آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 2,978,062 404,736,308,639 Rls. 13,898,784 $
2 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 1,934,721 244,946,224,287 Rls. 8,395,373 $
3 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 1,183,905 238,320,205,178 Rls. 8,288,046 $
4 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 197,614 29,532,618,725 Rls. 1,001,775 $
5 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,426 6,689,572,214 Rls. 230,032 $
6 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 39,753 4,613,097,132 Rls. 159,012 $
7 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 45,351 2,151,214,067 Rls. 73,529 $
8 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ترکيه 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 2,837 262,150,000 Rls. 8,750 $
مجموع کل
931,251,390,242 ريال
مجموع کل
32,055,301 دلار
[1]