آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 202,349,135 296,645,211,169 Rls. 123,732,613 $
2 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,200,000 72,432,000,000 Rls. 2,400,000 $
3 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 20,543,903 21,647,001,472 Rls. 719,035 $
4 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 08071100 هندوا نه , تازه 2,081,901 15,585,424,889 Rls. 520,499 $
5 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 3,058,198 9,678,965,420 Rls. 327,082 $
6 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 8,231,577 9,206,494,003 Rls. 305,749 $
7 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 25111090 کسولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب نشده 2,500,000 7,763,600,000 Rls. 260,000 $
8 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 129,778 4,157,088,949 Rls. 139,878 $
9 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 10,250 3,561,712,000 Rls. 118,000 $
10 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 25081000 بنتونيت 1,035,547 2,912,000,430 Rls. 97,194 $
11 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 100,518 1,186,675,479 Rls. 39,303 $
12 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 425,546 446,104,922 Rls. 14,894 $
13 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 8,341 251,839,813 Rls. 8,341 $
14 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 76,530 188,947,743 Rls. 6,505 $
15 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 122,157 175,069,180 Rls. 5,863 $
16 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 9,360 168,227,280 Rls. 5,616 $
17 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 34021130 الكيل بنزن سولفونه 23,100 117,752,700 Rls. 3,900 $
18 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 25221000 آهک زنده 13,677 14,340,116 Rls. 479 $
19 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 61069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 120 12,793,050 Rls. 454 $
20 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) عراق 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 2,774 4,986,043 Rls. 166 $
مجموع کل
446,156,234,659 ريال
مجموع کل
128,705,573 دلار
[1]