آمار کل " صادرات به" کشور (كويت) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 29,005,079 327,267,918,894 Rls. 11,717,587 $
2 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 78,545,312 80,414,877,273 Rls. 2,700,987 $
3 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25202000 ک گچ 66,115,551 63,756,360,761 Rls. 2,131,902 $
4 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 16,528,651 53,967,475,843 Rls. 2,283,311 $
5 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 4,802,745 49,378,297,813 Rls. 1,653,795 $
6 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 26,548,678 29,942,011,622 Rls. 1,026,171 $
7 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07039000 تره فرنگي وسايرسبزيجات سيرگونه 1,928,406 21,679,175,245 Rls. 727,005 $
8 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 18,509,535 18,992,009,895 Rls. 637,324 $
9 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 135,445 13,773,215,781 Rls. 459,221 $
10 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08071100 هندوا نه , تازه 1,623,297 12,327,113,657 Rls. 411,810 $
11 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07031000 پيازوموسير 870,073 11,047,241,752 Rls. 375,153 $
12 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08081000 سيب , تازه 404,336 9,410,050,216 Rls. 314,745 $
13 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 7,933,516 8,350,610,574 Rls. 277,665 $
14 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 427,490 6,531,007,120 Rls. 218,020 $
15 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25221000 آهک زنده 2,118,683 5,590,564,169 Rls. 185,858 $
16 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 483,339 4,772,491,751 Rls. 160,319 $
17 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 20029010 رب گوجه فرنگي 85,087 4,579,766,764 Rls. 152,617 $
18 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 137,119 4,389,987,910 Rls. 150,771 $
19 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 184,163 4,344,722,996 Rls. 145,754 $
20 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 112,290 3,945,336,135 Rls. 137,075 $
21 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 312,440 3,709,032,250 Rls. 123,334 $
22 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 3,290,854 3,434,038,324 Rls. 115,178 $
23 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25223000 آهک هيدروليک 788,718 2,786,138,247 Rls. 94,645 $
24 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 223,747 2,766,507,642 Rls. 93,971 $
25 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 91,185 2,464,956,340 Rls. 85,786 $
26 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 26,213 2,139,086,591 Rls. 72,461 $
27 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08105000 کيوي، تازه 122,688 1,975,440,441 Rls. 65,989 $
28 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 1,241,599 1,783,646,581 Rls. 59,593 $
29 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 29,497 1,776,427,328 Rls. 58,994 $
30 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08061000 ا نگور تازه 69,688 1,670,056,708 Rls. 55,749 $
31 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 21,726 1,527,943,306 Rls. 50,626 $
32 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 585,379 1,328,322,985 Rls. 44,910 $
33 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 10,662 1,284,306,912 Rls. 42,651 $
34 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 21,096 1,273,396,752 Rls. 42,192 $
35 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25061010 شن وماسه (به غيرا زطبيعي)دا را ي 95 درصدوزني يا بيشتر سيليس و6%درصد ياکمتر ا کسيدآهن 1,200,910 1,268,949,383 Rls. 42,031 $
36 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 09092110 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 2,444 1,258,811,390 Rls. 43,999 $
37 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 96,092 1,243,121,818 Rls. 41,735 $
38 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 17,222 1,140,913,568 Rls. 37,889 $
39 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 60,191 1,042,855,618 Rls. 35,000 $
40 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 46,620 1,025,137,436 Rls. 34,222 $
41 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25174100 دا نه دا نه ها (granules) ,و پودر سنگ مرمر 968,561 1,020,828,348 Rls. 33,898 $
42 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 16,899 1,019,887,176 Rls. 33,789 $
43 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07101000 سيبکزميني نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 84,477 1,012,517,350 Rls. 33,790 $
44 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 12,263 924,644,781 Rls. 30,659 $
45 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25171090 سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها 851,587 899,603,936 Rls. 29,804 $
46 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 244,424 885,180,249 Rls. 29,331 $
47 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 13,706 821,153,872 Rls. 27,412 $
48 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08109010 انار تازه 42,048 802,214,563 Rls. 26,607 $
49 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 12,926 702,191,146 Rls. 23,266 $
50 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 10,331 623,661,808 Rls. 20,662 $
51 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 04090000 عسل طبيعي 4,130 599,077,150 Rls. 20,650 $
52 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25111090 کسولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب نشده 199,798 598,670,735 Rls. 19,979 $
53 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 30,707 593,236,384 Rls. 40,280 $
54 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 70169090 بلوک برا ي فرش کردن لوح آجرچهارگوش کاشي وهمانند ازشيشه فشرده ياقالبي شيشه هاي رنگين جفت وجورشده منقوش ،شيشه متخلخل 160,904 578,351,832 Rls. 19,308 $
55 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 96,970 564,889,038 Rls. 19,394 $
56 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 1,922 521,799,309 Rls. 17,289 $
57 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 14019000 ساير موا د نباتي برا ي بافتن, (باستثناي بامبو و خيزرا ن ) 57,227 500,052,336 Rls. 17,168 $
58 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 28365000 کربنات کلسيم 191,223 471,515,783 Rls. 16,253 $
59 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 7,800 470,480,400 Rls. 15,600 $
60 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 7,690 453,694,620 Rls. 15,380 $
61 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 24,122 439,730,325 Rls. 14,770 $
62 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 95089010 چرخ وفلك ، تاب ، تئاتر سيار 7,750 437,318,424 Rls. 14,734 $
63 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 400,122 422,670,900 Rls. 14,005 $
64 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 79070010 لوله ،لوازم و اتصالات لوله کشي ( Fittings ) ( مثلا" کوپلينک ، زانويي ،مهره و ماسوره ) از روي 6,994 422,213,792 Rls. 13,988 $
65 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 16,970 406,089,714 Rls. 13,573 $
66 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 32,170 385,314,815 Rls. 12,866 $
67 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 84615000 ماشين هاي ا ره کردن ياقطع کردن برا ي کاربرروي فلزا ت ياسرمت ها 6,400 372,825,600 Rls. 12,800 $
68 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08091000 زردآلو ,تازه 16,488 370,236,427 Rls. 12,573 $
69 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 29,525 348,941,936 Rls. 11,806 $
70 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 5,490 330,547,365 Rls. 11,385 $
71 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 5,620 327,387,480 Rls. 11,240 $
72 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 5,024 278,438,680 Rls. 9,383 $
73 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 17,807 248,319,608 Rls. 8,477 $
74 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,803 237,613,113 Rls. 8,395 $
75 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 4,200 227,646,720 Rls. 7,560 $
76 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 18,550 216,192,699 Rls. 7,419 $
77 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 19,912 215,717,572 Rls. 7,180 $
78 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 4,084 209,516,502 Rls. 6,942 $
79 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 15,548 195,606,150 Rls. 6,530 $
80 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,600 192,520,800 Rls. 6,480 $
81 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 53,193 192,160,215 Rls. 6,383 $
82 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي 2,434 179,712,000 Rls. 6,000 $
83 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07011000 بذر سيب زميني 4,559 157,137,177 Rls. 5,561 $
84 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 14,649 150,802,688 Rls. 5,014 $
85 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 2,230 134,509,140 Rls. 4,460 $
86 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 37,118 133,441,840 Rls. 4,454 $
87 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 2,160 130,433,760 Rls. 4,320 $
88 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 2,160 130,373,280 Rls. 4,320 $
89 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 2,000 120,636,000 Rls. 4,000 $
90 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 2,000 120,636,000 Rls. 4,000 $
91 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 70053000 ورق هاي کارنشده مسلح شده باسيم ا زشيشه فلوت/ سائيده شده/ صيقلي شده. 19,611 118,371,996 Rls. 39,222 $
92 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 4,120 103,850,484 Rls. 3,572 $
93 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 8,424 100,951,720 Rls. 3,370 $
94 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 83022000 غلتک وچرخ ا زفلزمعمولي. 1,530 89,128,620 Rls. 3,060 $
95 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 950 85,377,450 Rls. 2,850 $
96 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 970 83,255,100 Rls. 2,910 $
97 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 1,418 75,893,928 Rls. 2,552 $
98 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 1,325 67,967,612 Rls. 2,252 $
99 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 5,563 57,424,776 Rls. 1,908 $
100 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) كويت 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 603 54,635,418 Rls. 1,809 $
مجموع کل
793,994,524,433 ريال
مجموع کل
27,922,689 دلار