آمار کل " صادرات به" کشور (منطقه ازاد خرمشهر(اروند)) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 3,105,582 28,613,301,465 Rls. 952,406 $
2 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 1,896,883 21,361,877,497 Rls. 712,107 $
3 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 16,956,890 17,820,296,372 Rls. 593,489 $
4 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,549,672 12,394,997,904 Rls. 412,328 $
5 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 122,500 4,781,959,000 Rls. 159,250 $
6 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 07031000 پيازوموسير 270,063 3,237,071,025 Rls. 108,024 $
7 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 25221000 آهک زنده 1,011,816 2,405,253,834 Rls. 80,184 $
8 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 25202000 ک گچ 1,679,637 1,766,035,057 Rls. 58,786 $
9 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 517 1,548,932,000 Rls. 51,700 $
10 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 40,650 1,339,661,400 Rls. 44,715 $
11 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 30,458 1,065,754,016 Rls. 35,393 $
12 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 80,763 1,016,464,410 Rls. 33,920 $
13 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 20029010 رب گوجه فرنگي 23,886 718,873,056 Rls. 23,886 $
14 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 141,487 638,918,415 Rls. 21,223 $
15 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 08071100 هندوا نه , تازه 94,321 621,715,495 Rls. 20,750 $
16 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 38,897 431,747,820 Rls. 14,406 $
17 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 13,813 217,057,050 Rls. 7,210 $
18 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) منطقه ازاد خرمشهر(اروند) 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 14,511 174,065,760 Rls. 5,808 $
مجموع کل
100,153,981,576 ريال
مجموع کل
3,335,585 دلار
[1]