آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 567,456 50,940,156,672 Rls. 1,702,368 $
2 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 42,625 37,856,261,329 Rls. 1,273,773 $
3 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 257,520 20,705,526,468 Rls. 691,901 $
4 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 67,936 6,664,919,489 Rls. 221,697 $
5 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 69,853 4,560,841,660 Rls. 151,080 $
6 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 49,680 4,498,250,760 Rls. 149,040 $
7 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 13,008 4,406,870,475 Rls. 147,723 $
8 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 12,500 3,729,293,568 Rls. 123,552 $
9 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 63023300 پشت دري; پرده وپرده کرکره ا ي دروني;وا لان پرده ياتختخوا ب ا زا لياف سنتتيک. 24,976 2,261,626,752 Rls. 74,928 $
10 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 63053900 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر 23,178 2,098,536,120 Rls. 69,534 $
11 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 25,991 1,535,912,057 Rls. 50,953 $
12 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 35,142 1,360,324,710 Rls. 45,402 $
13 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 43,641 1,245,299,328 Rls. 41,967 $
14 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 5,360 722,394,000 Rls. 24,120 $
15 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 22,000 692,076,000 Rls. 23,100 $
16 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 41,400 624,667,500 Rls. 20,700 $
17 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 257 209,350,500 Rls. 6,990 $
18 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,216 187,615,776 Rls. 6,216 $
19 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,637 93,869,921 Rls. 3,110 $
مجموع کل
144,393,793,085 ريال
مجموع کل
4,828,154 دلار
[1]