آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 339,485 30,028,168,080 Rls. 1,018,231 $
2 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 55,000 14,880,233,844 Rls. 502,017 $
3 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 41,360 9,964,730,160 Rls. 332,640 $
4 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 47,130 4,693,941,747 Rls. 155,529 $
5 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 17,520 4,212,424,440 Rls. 143,640 $
6 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 54026990 ساير نخ هاچندلا(تابيده )ياکابله از ساير مواد سنستيک غير مذكور درجاي ديگر، براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 37,770 3,419,695,800 Rls. 113,310 $
7 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 84,570 2,719,436,620 Rls. 91,020 $
8 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي ترکيه 40151910 دستكش خانگي 3,900 961,726,848 Rls. 31,872 $
مجموع کل
70,880,357,539 ريال
مجموع کل
2,388,259 دلار
[1]