آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 3,442,590 336,189,319,375 Rls. 11,344,635 $
2 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,729,479 151,701,695,733 Rls. 5,125,637 $
3 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,090,862 93,507,996,618 Rls. 3,164,314 $
4 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,424,097 76,433,564,216 Rls. 2,593,822 $
5 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,050,021 50,206,925,893 Rls. 1,703,793 $
6 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 480,351 42,466,698,835 Rls. 1,446,033 $
7 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 15,095 18,156,924,768 Rls. 604,984 $
8 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 174,234 15,416,818,170 Rls. 522,702 $
9 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 168,240 14,881,759,440 Rls. 504,658 $
10 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 750,142 13,172,810,012 Rls. 451,756 $
11 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,925,773 12,352,494,789 Rls. 424,116 $
12 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 109,395 8,530,775,490 Rls. 285,066 $
13 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 57,790 4,974,842,907 Rls. 164,773 $
14 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39269060 پريفرم (PET) 87,667 4,470,397,282 Rls. 149,034 $
15 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 115,895 4,115,221,580 Rls. 140,516 $
16 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 27,385 2,476,044,465 Rls. 82,155 $
17 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 12,280 1,850,121,152 Rls. 63,433 $
18 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,265 1,835,444,328 Rls. 60,764 $
19 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 21,975 1,821,206,634 Rls. 62,426 $
20 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 12,100 1,453,723,600 Rls. 48,402 $
21 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 37,744 1,392,304,476 Rls. 46,226 $
22 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 20,411 1,096,222,400 Rls. 36,400 $
23 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 11,265 968,052,584 Rls. 32,675 $
24 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 04031090 ماست 20,040 848,054,700 Rls. 31,188 $
25 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 10,000 543,312,000 Rls. 18,000 $
26 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 03019390 ساير ماهي کپور بجز برا ي ا صلاح نژا د و تکثيرپرورش 1,000 132,807,900 Rls. 4,692 $
27 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 1,627 93,048,282 Rls. 3,091 $
28 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي عراق 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 590 33,645,629 Rls. 1,121 $
مجموع کل
861,122,233,258 ريال
مجموع کل
29,116,411 دلار
[1]