آمار کل " صادرات به" کشور (قرقيزستان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قرقيزستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 175,560 9,499,411,152 Rls. 5,462,424 $
2 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قرقيزستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 59,376 4,480,067,640 Rls. 148,440 $
3 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قرقيزستان 28365000 کربنات کلسيم 60,000 144,878,400 Rls. 4,800 $
4 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قرقيزستان 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 868 129,549,728 Rls. 4,292 $
مجموع کل
14,253,906,920 ريال
مجموع کل
5,619,956 دلار
[1]