آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 3,145,610 141,325,523,130 Rls. 4,758,204 $
2 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 680,586 66,513,067,190 Rls. 2,245,552 $
3 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 899,072 52,092,421,733 Rls. 1,785,156 $
4 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 4,469,439 42,269,527,122 Rls. 1,448,226 $
5 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 391,760 40,695,105,675 Rls. 1,371,169 $
6 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 4,654,765 39,319,521,012 Rls. 1,326,597 $
7 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,115,096 34,354,074,457 Rls. 1,159,950 $
8 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 1,161,378 30,135,520,951 Rls. 1,013,302 $
9 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 520,000 22,847,870,000 Rls. 760,004 $
10 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 68,627 16,942,171,120 Rls. 581,816 $
11 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 130,000 14,160,159,000 Rls. 481,000 $
12 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 28365000 کربنات کلسيم 170,250 11,080,138,800 Rls. 370,020 $
13 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 125,889 11,067,036,630 Rls. 377,360 $
14 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 175,560 9,459,383,472 Rls. 316,008 $
15 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 231,401 8,152,754,902 Rls. 275,553 $
16 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 90,082 8,047,002,402 Rls. 270,606 $
17 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 29,323 8,023,603,300 Rls. 274,099 $
18 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 20,000 4,697,600,000 Rls. 160,000 $
19 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 57,600 4,313,808,000 Rls. 144,000 $
20 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 57,600 4,304,160,000 Rls. 144,000 $
21 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 20,000 4,193,700,000 Rls. 140,000 $
22 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 372,142 3,851,719,443 Rls. 129,916 $
23 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 40,550 3,581,254,350 Rls. 121,650 $
24 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 9,100 3,066,714,000 Rls. 102,600 $
25 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,092 2,674,550,730 Rls. 90,849 $
26 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 7,920 2,465,931,600 Rls. 87,120 $
27 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 7,500 1,971,333,000 Rls. 65,250 $
28 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 21,490 1,922,365,230 Rls. 64,251 $
29 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 10,000 1,694,856,240 Rls. 56,315 $
30 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 19,000 1,635,979,800 Rls. 54,150 $
31 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 17,000 1,525,078,000 Rls. 54,203 $
32 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 13,070 1,504,161,000 Rls. 52,280 $
33 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 18,616 1,394,338,400 Rls. 46,540 $
34 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 185,994 1,158,452,983 Rls. 38,831 $
35 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68029210 رخام ازسنگهاي اهكي پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 130,140 1,040,259,600 Rls. 36,360 $
36 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 07031000 پيازوموسير 91,700 1,038,227,400 Rls. 36,680 $
37 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 22,005 1,009,029,960 Rls. 33,668 $
38 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 65,461 1,004,971,968 Rls. 33,264 $
39 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 12,930 961,810,980 Rls. 33,618 $
40 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 64031990 سايرکفشهاي ورزشي باتخت بيروني ازکائوچو,پلاستيک, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذکور 4,500 806,521,680 Rls. 27,120 $
41 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 2,800 655,953,984 Rls. 21,946 $
42 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08109010 انار تازه 13,460 604,892,640 Rls. 20,190 $
43 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 71,400 593,999,956 Rls. 19,959 $
44 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,280 559,557,900 Rls. 19,140 $
45 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 3,607 479,335,942 Rls. 15,871 $
46 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 64052090 ساير كفش ها با رويه نسجي به غير از كفش هاي ضد اتش فاقد پنبه نسوز 1,624 420,948,203 Rls. 14,807 $
47 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 23,000 390,609,000 Rls. 13,800 $
48 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 27,890 368,404,000 Rls. 12,400 $
49 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 69120012 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك،بدون لعاب صنايع دستي 3,445 309,739,950 Rls. 10,335 $
50 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 19,190 267,810,950 Rls. 9,251 $
51 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 2,100 260,202,240 Rls. 8,640 $
52 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,673 236,780,910 Rls. 8,411 $
53 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 4,570 232,836,930 Rls. 8,226 $
54 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08105000 کيوي، تازه 10,760 207,662,400 Rls. 6,900 $
55 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,200 179,340,000 Rls. 6,000 $
56 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 42,860 178,196,479 Rls. 6,204 $
57 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 67,760 163,399,852 Rls. 5,760 $
58 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 1,240 109,736,280 Rls. 3,720 $
59 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 1,650 97,557,900 Rls. 3,300 $
60 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 845 87,828,000 Rls. 3,108 $
61 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 760 86,047,200 Rls. 3,040 $
62 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 390 52,569,270 Rls. 1,755 $
63 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 69010010 اجرهاي با وزن بيش از 450 كيلوگرم بر مترمكعب 23,000 48,230,770 Rls. 1,610 $
64 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 450 40,741,650 Rls. 1,350 $
65 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 2,670 36,115,200 Rls. 1,200 $
66 12 1394 منطقه ازاد بندر انزلي قزاقستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 6,020 35,516,796 Rls. 1,204 $
مجموع کل
615,005,719,662 ريال
مجموع کل
20,795,414 دلار
[1]