آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (منطقه ازاد جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 350,175 31,459,051,497 Rls. 1,051,729 $
2 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 252,277 22,719,044,949 Rls. 756,853 $
3 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 103,320 9,198,216,300 Rls. 309,828 $
4 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 78,627 7,087,434,558 Rls. 235,881 $
5 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 142,109 7,008,988,533 Rls. 239,219 $
6 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 25,056 2,148,796,128 Rls. 75,036 $
7 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 19,559 1,752,095,220 Rls. 58,677 $
8 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 27132000 قيرنفت 110,350 1,468,287,744 Rls. 49,658 $
9 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 15,820 1,387,493,100 Rls. 47,460 $
10 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 10,880 946,919,040 Rls. 32,640 $
11 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 9,500 860,158,500 Rls. 28,500 $
12 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 5,000 452,745,000 Rls. 15,000 $
13 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 4,753 419,770,701 Rls. 14,259 $
14 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 4,020 356,590,080 Rls. 12,060 $
15 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 84529000 مبل ، پايه وسرپوش براي چرخ هاي دوزندگي و اجزاء و قطعات انها با ساير اجزاء وقطعات چرخ هاي دوزندگي 1,830 265,450,650 Rls. 9,150 $
16 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 54025200 نخ يک لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 5,420 163,694,840 Rls. 5,420 $
17 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر 1,810 158,746,050 Rls. 5,430 $
18 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 1,810 157,529,730 Rls. 5,430 $
19 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 320 47,059,936 Rls. 1,562 $
20 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 2,880 10,865,160 Rls. 360 $
21 12 1394 منطقه ازاد جلفا آذربايجان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 160 9,586,240 Rls. 320 $
مجموع کل
88,078,523,956 ريال
مجموع کل
2,954,472 دلار
[1]