آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ازاد جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد جلفا امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 200,000 45,112,050,000 Rls. 1,500,020 $
2 12 1394 منطقه ازاد جلفا امارات متحده عربي 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 100,000 23,275,380,000 Rls. 780,000 $
3 12 1394 منطقه ازاد جلفا امارات متحده عربي 08022200 فندق بدون پوست , تازه يا خشک کرده 60,000 13,513,800,000 Rls. 450,030 $
4 12 1394 منطقه ازاد جلفا امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 86,940 9,043,008,310 Rls. 304,292 $
5 12 1394 منطقه ازاد جلفا امارات متحده عربي 12129990 هسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر . 39,000 1,412,470,800 Rls. 46,800 $
مجموع کل
92,356,709,110 ريال
مجموع کل
3,081,142 دلار
[1]