آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ازاد جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 1,024,600 235,130,135,025 Rls. 7,993,475 $
2 12 1394 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 1,223,580 214,946,687,820 Rls. 7,412,730 $
3 12 1394 منطقه ازاد جلفا ترکيه 27132000 قيرنفت 15,725,000 203,880,573,391 Rls. 7,075,072 $
4 12 1394 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 156,070 15,852,164,475 Rls. 546,245 $
5 12 1394 منطقه ازاد جلفا ترکيه 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 164,480 12,071,701,200 Rls. 411,200 $
6 12 1394 منطقه ازاد جلفا ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 78,641 9,432,210,575 Rls. 314,589 $
7 12 1394 منطقه ازاد جلفا ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 106,845 5,063,722,968 Rls. 173,090 $
8 12 1394 منطقه ازاد جلفا ترکيه 74032900 ساير آلياژهاي مس (باستثناءآلياژهاي مادر),که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 18,512 3,945,591,414 Rls. 134,026 $
9 12 1394 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 3,421,410,000 Rls. 118,000 $
10 12 1394 منطقه ازاد جلفا ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 48,000 3,419,880,000 Rls. 120,000 $
11 12 1394 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 39,500 2,907,101,250 Rls. 98,750 $
12 12 1394 منطقه ازاد جلفا ترکيه 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 186,677 1,839,637,502 Rls. 62,712 $
13 12 1394 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 22,000 1,567,445,000 Rls. 55,000 $
14 12 1394 منطقه ازاد جلفا ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 33,018 994,238,016 Rls. 33,018 $
15 12 1394 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,750 851,783,625 Rls. 28,875 $
16 12 1394 منطقه ازاد جلفا ترکيه 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 9,850 843,991,500 Rls. 29,550 $
17 12 1394 منطقه ازاد جلفا ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 3,250 273,828,750 Rls. 9,727 $
18 12 1394 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 57,220,000 Rls. 2,000 $
19 12 1394 منطقه ازاد جلفا ترکيه 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 32,000 37,282,560 Rls. 1,280 $
مجموع کل
716,536,605,070 ريال
مجموع کل
24,619,340 دلار
[1]