آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ازاد جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد جلفا عراق 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 139,463 29,362,586,022 Rls. 980,179 $
2 12 1394 منطقه ازاد جلفا عراق 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 120,000 21,568,560,000 Rls. 720,000 $
3 12 1394 منطقه ازاد جلفا عراق 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 351,330 19,300,398,293 Rls. 655,117 $
4 12 1394 منطقه ازاد جلفا عراق 08131000 زردآلو ,خشک کرده 194,800 12,971,515,160 Rls. 448,040 $
5 12 1394 منطقه ازاد جلفا عراق 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 66,810 3,416,927,784 Rls. 114,075 $
6 12 1394 منطقه ازاد جلفا عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,000 2,913,972,500 Rls. 102,500 $
7 12 1394 منطقه ازاد جلفا عراق 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 23,260 664,351,900 Rls. 22,900 $
مجموع کل
90,198,311,658 ريال
مجموع کل
3,042,810 دلار
[1]