آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (منطقه ازاد جلفا)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد جلفا گرجستان 27132000 قيرنفت 14,640,900 193,089,616,863 Rls. 6,587,853 $
2 12 1394 منطقه ازاد جلفا گرجستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 886,497 79,023,503,397 Rls. 2,658,993 $
3 12 1394 منطقه ازاد جلفا گرجستان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 19,710 2,076,793,425 Rls. 68,985 $
4 12 1394 منطقه ازاد جلفا گرجستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 5,000 576,600,000 Rls. 20,000 $
5 12 1394 منطقه ازاد جلفا گرجستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 7,500 454,072,500 Rls. 15,750 $
مجموع کل
275,220,586,185 ريال
مجموع کل
9,351,581 دلار
[1]