آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,294,410 836,175,825,495 Rls. 28,428,092 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 334,996 164,579,243,730 Rls. 5,527,434 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 605,280 159,103,189,540 Rls. 5,281,770 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 3,067,947 20,623,801,396 Rls. 686,424 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 23,000 2,430,536,500 Rls. 80,500 $
6 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 10,884 2,335,434,300 Rls. 81,630 $
7 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,030 1,715,431,200 Rls. 56,840 $
8 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 15,275 868,505,950 Rls. 30,550 $
9 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 6,000 229,624,200 Rls. 7,800 $
10 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 390 42,372,720 Rls. 1,404 $
11 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 1,313 37,156,703 Rls. 1,307 $
مجموع کل
1,188,141,121,734 ريال
مجموع کل
40,183,751 دلار
[1]