آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,580,000 395,100,811,120 Rls. 13,361,873 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 628,650 307,202,793,975 Rls. 10,372,831 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 999,444 146,337,533,159 Rls. 4,847,302 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 468,000 122,636,398,000 Rls. 4,072,200 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان ترکيه 72027000 فروموليبدن. 120,000 33,839,476,400 Rls. 1,138,000 $
مجموع کل
1,005,117,012,654 ريال
مجموع کل
33,792,205 دلار
[1]