آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,999,599 504,350,301,649 Rls. 17,193,280 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 39,575,220 253,803,039,536 Rls. 8,607,607 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 241,514 90,581,756,794 Rls. 3,005,106 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 179,690 87,548,810,250 Rls. 2,964,524 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 25,000 767,958,000 Rls. 25,500 $
6 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 2,641 514,224,696 Rls. 17,166 $
7 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 10,000 421,344,000 Rls. 14,000 $
8 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 30059020 باندهاي متشكل ازفايبرگلاس 4,556 341,176,060 Rls. 11,391 $
9 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,300 250,155,360 Rls. 8,280 $
10 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 193 16,359,728 Rls. 542 $
11 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان عراق 19053200 ويفل ها و ويفرها 204 11,711,392 Rls. 388 $
مجموع کل
938,606,837,465 ريال
مجموع کل
31,847,785 دلار
[1]