آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 807,800 195,806,862,200 Rls. 6,623,410 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 280,000 71,414,860,000 Rls. 2,366,000 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 40,473 9,280,378,234 Rls. 309,842 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,200 4,060,960,200 Rls. 135,300 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان فدراسيون روسيه 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 47,118 255,208,080 Rls. 8,521 $
مجموع کل
280,818,268,714 ريال
مجموع کل
9,443,073 دلار
[1]