آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 836,997 205,080,248,091 Rls. 6,972,908 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 243,840 63,281,481,360 Rls. 2,097,804 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 26,420 12,993,238,500 Rls. 435,930 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 204,207 1,354,804,648 Rls. 46,570 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 18,000 1,084,032,000 Rls. 36,000 $
6 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 6,157 781,403,392 Rls. 25,888 $
7 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان قزاقستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 18,550 670,649,280 Rls. 22,260 $
مجموع کل
285,245,857,271 ريال
مجموع کل
9,637,360 دلار
[1]