آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 199,150 53,438,480,600 Rls. 1,811,098 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 108,910 52,879,859,505 Rls. 1,797,054 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 104,500 28,809,624,600 Rls. 956,600 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 26,293 1,503,038,423 Rls. 52,587 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 9,700 379,624,050 Rls. 12,610 $
6 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 945 161,589,330 Rls. 5,670 $
مجموع کل
137,172,216,508 ريال
مجموع کل
4,635,620 دلار
[1]