آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 991,576 242,863,250,372 Rls. 8,155,520 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 279,110 136,952,291,685 Rls. 4,605,315 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 363,540 95,619,366,085 Rls. 3,186,470 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 13,060,874 89,152,862,720 Rls. 2,995,689 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 716,510 8,699,311,813 Rls. 293,768 $
6 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 37,222 1,567,437,012 Rls. 52,054 $
7 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 12072900 پنبه حتي خرد شده 24,800 1,025,173,296 Rls. 34,226 $
8 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 9,230 837,936,320 Rls. 29,536 $
9 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08022100 فندق با پوست , تازه يا خشک کرده 7,660 688,391,520 Rls. 22,981 $
10 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 2,000 263,595,200 Rls. 8,801 $
11 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 4,880 250,401,449 Rls. 8,296 $
12 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 08132000 آلو ,خشک کرده 3,860 235,881,418 Rls. 7,874 $
13 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 4,798 198,328,737 Rls. 6,622 $
14 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 25291000 فلداسپات (Feldspat) 148,052 167,234,094 Rls. 5,909 $
15 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 3,104 159,280,968 Rls. 5,277 $
16 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 23,500 112,687,200 Rls. 3,760 $
17 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي رفسنجان پاكستان 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 450 94,358,250 Rls. 3,150 $
مجموع کل
578,887,788,139 ريال
مجموع کل
19,425,248 دلار
[1]