آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي زرنديه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72193100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز75/4 mm. 1,695,710 36,098,784,818 Rls. 1,200,203 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 599,800 15,059,940,630 Rls. 502,587 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 21,800 3,945,688,360 Rls. 130,630 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 101,130 1,739,638,276 Rls. 57,644 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 27,199 1,704,782,190 Rls. 57,174 $
6 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 94051010 چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 6,500 659,166,537 Rls. 21,839 $
7 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 1,900 229,535,200 Rls. 7,600 $
8 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي زرنديه عراق 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 765 69,272,280 Rls. 2,295 $
مجموع کل
59,506,808,291 ريال
مجموع کل
1,979,971 دلار
[1]