آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 32,693,870 360,171,586,101 Rls. 11,948,779 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 1,449,398 130,133,362,084 Rls. 4,380,845 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 29173500 انيدريد فتاليك 453,600 23,464,242,000 Rls. 822,126 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 172,800 15,521,011,200 Rls. 518,294 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 1,760,578 13,339,820,816 Rls. 453,685 $
6 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 232,323 8,309,173,631 Rls. 278,788 $
7 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 208,254 7,072,560,634 Rls. 240,544 $
8 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ماست 153,336 4,316,026,109 Rls. 145,613 $
9 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 1,302,500 3,491,896,048 Rls. 123,323 $
10 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 41,398 2,314,309,950 Rls. 78,419 $
11 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 61,440 2,215,727,424 Rls. 73,728 $
12 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 38089321 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 7,577 2,105,592,140 Rls. 70,148 $
13 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20021000 گوجه فرنگي,کامل يا به صورت قطعه قطعه , محفوظ شده در سرکه , و غيره 44,160 1,967,990,400 Rls. 66,240 $
14 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 46,080 1,654,834,176 Rls. 55,297 $
15 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 21,900 1,322,059,200 Rls. 43,800 $
16 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 13,230 1,188,993,330 Rls. 39,690 $
17 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 65,916 1,171,177,402 Rls. 39,536 $
18 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 6,947 1,151,129,418 Rls. 38,176 $
19 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 17,560 1,012,222,254 Rls. 35,761 $
20 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 38089121 ----محصول آماده شيميايي خانگي 5,253 817,832,613 Rls. 28,470 $
21 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 5,491 715,325,550 Rls. 24,709 $
22 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 2,988 713,773,440 Rls. 23,904 $
23 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 3,439 586,575,557 Rls. 20,633 $
24 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 26,400 545,141,520 Rls. 18,480 $
25 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 38089123 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل خانگي محصول اماده شيميايي 3,576 491,557,968 Rls. 16,333 $
26 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 20,545 350,444,283 Rls. 12,327 $
27 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 2,333 233,138,028 Rls. 7,734 $
28 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 1,805 204,015,540 Rls. 7,208 $
29 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 7,080 174,221,100 Rls. 6,018 $
30 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 84669100 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8464 2,780 160,245,447 Rls. 5,661 $
31 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 38089129 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 2,180 107,929,867 Rls. 3,574 $
32 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 114 16,204,530 Rls. 570 $
33 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 400 11,980,968 Rls. 423 $
مجموع کل
587,052,100,727 ريال
مجموع کل
19,628,836 دلار
[1]