آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 2,150,000 314,037,025,000 Rls. 10,473,035 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 360,019 20,198,289,506 Rls. 684,436 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,628 12,628,583,591 Rls. 422,587 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 113,496 11,807,427,324 Rls. 397,213 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 80,120 8,673,677,684 Rls. 288,388 $
6 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 30,000 7,137,567,360 Rls. 241,395 $
7 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 110,843 5,905,089,810 Rls. 199,391 $
8 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 29,200 4,574,635,520 Rls. 151,840 $
9 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 326,019 3,779,774,796 Rls. 126,354 $
10 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 47,623 3,478,395,172 Rls. 119,017 $
11 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 63,604 3,427,981,225 Rls. 114,488 $
12 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 70,757 3,118,907,359 Rls. 108,386 $
13 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 68,960 2,068,708,640 Rls. 68,960 $
14 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,500 1,995,840,000 Rls. 67,500 $
15 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 7,760 1,567,809,360 Rls. 53,712 $
16 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 14,148 1,493,945,712 Rls. 49,518 $
17 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 10,038 1,367,678,315 Rls. 45,794 $
18 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 2,254 1,006,917,120 Rls. 33,811 $
19 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 11,050 727,164,677 Rls. 24,298 $
20 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13019090 سايرگم لاك ، صمغ ها ، رزين ها ، صمغ هاي رزيني اولئورزين ها بصورت طبيعي غير مذكور 1,972 714,155,856 Rls. 23,664 $
21 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 4,802 578,740,176 Rls. 19,293 $
22 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 1,050 566,187,300 Rls. 18,900 $
23 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 41,259 486,832,896 Rls. 16,176 $
24 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093100 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 7,461 368,955,735 Rls. 12,317 $
25 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 23,928 339,061,863 Rls. 11,485 $
26 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 6,284 328,144,812 Rls. 11,311 $
27 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 693 313,762,680 Rls. 10,395 $
28 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 173 304,439,853 Rls. 10,260 $
29 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 5,438 285,772,960 Rls. 10,209 $
30 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,645 209,540,100 Rls. 7,238 $
31 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 11,124 207,842,773 Rls. 6,887 $
32 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 70193910 پشم شيشه 5,950 202,561,800 Rls. 7,140 $
33 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20060000 سبزيجات، ميوه،کميوهکهاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات،کمحفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 2,880 170,471,040 Rls. 5,760 $
34 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20055100 لوبيا,پوست گرفته (به صورت دا نه )محفوظ شده به جزدرسركه ياجوهر سركه يادرقند يخ نزده 2,880 163,751,040 Rls. 5,760 $
35 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 66,000 158,241,600 Rls. 5,280 $
36 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 04031090 ماست 5,216 155,874,535 Rls. 5,165 $
37 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 2,285 137,982,010 Rls. 4,570 $
38 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33019019 ساير آبهاي مقطر خوشبو ومحلول هاي آبي روغن هاي اسانسي باستثناي گلاب استحصالي از گل محمدي وساير عرقيات سنتي 792 106,759,620 Rls. 3,564 $
39 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 5,797 101,795,705 Rls. 3,469 $
40 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,000 87,705,000 Rls. 2,987 $
41 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 624 84,099,600 Rls. 2,808 $
42 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 1,714 54,294,439 Rls. 1,851 $
43 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 655 50,127,319 Rls. 1,661 $
44 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 17011200 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از چغندر 2,633 47,327,320 Rls. 1,580 $
45 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20079100 مركبات 675 44,483,531 Rls. 1,485 $
46 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 72 20,850,072 Rls. 696 $
47 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 513 20,110,044 Rls. 676 $
48 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33019012 ساير عرقيات سنتي 81 8,239,124 Rls. 284 $
49 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 22029010 مكمل هاي غذايي مايع (نوشيدني) 108 4,197,946 Rls. 142 $
مجموع کل
415,317,726,920 ريال
مجموع کل
13,883,136 دلار
[1]