آمار کل " صادرات به" کشور (پاكستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شيراز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 440,000 13,741,568,640 Rls. 466,400 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 216,500 10,721,751,975 Rls. 357,225 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 02061000 ا حشاء خورا کي حيوا نات ا ز نوع گاو ,تازه يا سرد کرده 131,209 9,885,092,005 Rls. 328,025 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 99,355 8,738,888,595 Rls. 298,065 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 38,410 7,560,680,673 Rls. 251,508 $
6 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 39092010 پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيک 84,000 4,025,524,800 Rls. 138,600 $
7 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 67,697 2,144,515,501 Rls. 72,188 $
8 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 22,500 1,112,265,000 Rls. 37,125 $
9 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 02062900 ساير احشاء خوراکي حيوانات از نوع گاو ، منجمد غير از زبان وجگر 12,913 975,303,784 Rls. 32,282 $
10 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 103,956 794,288,364 Rls. 26,960 $
11 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 21,480 770,544,144 Rls. 25,776 $
12 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 19,200 655,004,160 Rls. 23,040 $
13 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 04031090 ماست 10,572 301,260,561 Rls. 10,043 $
14 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي شيراز پاكستان 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500 kva بجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ وترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 160 37,631,250 Rls. 1,250 $
مجموع کل
61,464,319,452 ريال
مجموع کل
2,068,487 دلار
[1]