آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي پارس امارات متحده عربي 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 40,873,300 640,260,446,090 Rls. 21,372,649 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي پارس امارات متحده عربي 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 7,672,410 326,285,399,125 Rls. 10,893,056 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي پارس امارات متحده عربي 27075000 ساير مخلوطکهاي هيدروكربورهايبودار (Aromatic) كه در 250 درجه سانتيگراد طبق روش ASTM D86، 65 درصد حجمي آن يا بيشتر تقطير شود 21,992,067 272,620,384,150 Rls. 9,102,517 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي پارس امارات متحده عربي 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 4,826,250 194,947,714,968 Rls. 6,508,388 $
5 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي پارس امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 9,366,114 145,206,102,510 Rls. 4,846,666 $
6 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي پارس امارات متحده عربي 29012900 هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا 7,298,514 85,460,138,650 Rls. 2,853,427 $
مجموع کل
1,664,780,185,493 ريال
مجموع کل
55,576,703 دلار
[1]