آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي پارس عراق 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 5,143,430 49,005,645,339 Rls. 1,636,124 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي پارس عراق 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 308,000 12,441,393,901 Rls. 415,350 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي پارس عراق 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 88,000 3,340,173,750 Rls. 111,525 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي پارس عراق 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 44,000 1,871,383,833 Rls. 62,469 $
مجموع کل
66,658,596,823 ريال
مجموع کل
2,225,468 دلار
[1]