آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي پارس مصر 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 11,626,099 142,374,953,280 Rls. 4,752,168 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي پارس مصر 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 9,925,066 111,656,785,520 Rls. 3,726,862 $
مجموع کل
254,031,738,800 ريال
مجموع کل
8,479,030 دلار
[1]