آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي پارس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي پارس هند 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 62,948,041 599,561,143,200 Rls. 20,018,736 $
2 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي پارس هند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 34,303,663 256,559,297,170 Rls. 8,564,252 $
3 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي پارس هند 28141000 آمونياک بدون آ ب 5,449,724 66,565,832,022 Rls. 2,221,823 $
4 12 1394 منطقه ويژه اقتصادي پارس هند 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 792,000 32,512,264,720 Rls. 1,085,008 $
مجموع کل
955,198,537,112 ريال
مجموع کل
31,889,819 دلار
[1]