آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101940 روغن پايه معدني 255,599,401 9,152,866,535,115 Rls. 309,843,865 $
2 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 11,019,022 293,769,375,720 Rls. 10,136,750 $
3 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 03061700 ساير انواع ميگو. 1,219,176 170,481,887,225 Rls. 5,754,384 $
4 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 6,014,750 78,897,715,091 Rls. 2,705,603 $
5 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 12,880,288 44,179,682,044 Rls. 1,497,941 $
6 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 2,147,931 13,646,789,273 Rls. 455,249 $
7 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 9,427,965 8,149,895,996 Rls. 277,359 $
8 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 46,670 6,340,815,924 Rls. 210,012 $
9 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 33,600 1,761,177,600 Rls. 58,802 $
10 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 11,150 1,413,499,550 Rls. 47,350 $
11 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 13,500 1,236,547,620 Rls. 41,580 $
12 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 16,452 1,231,806,063 Rls. 41,129 $
13 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 73199090 ساير غير از سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 11,283 933,748,993 Rls. 32,308 $
14 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 7,437 507,715,708 Rls. 17,501 $
15 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 10,967 486,047,744 Rls. 16,450 $
16 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 50,000 460,589,100 Rls. 16,300 $
17 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 6,000 354,756,000 Rls. 12,000 $
18 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 2,300 208,235,100 Rls. 6,900 $
19 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 3,000 179,760,000 Rls. 6,000 $
20 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 2,700 159,640,200 Rls. 5,400 $
21 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,940 143,320,957 Rls. 4,748 $
22 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 178,000 107,519,120 Rls. 3,560 $
23 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 244 21,923,400 Rls. 732 $
24 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 160 9,633,600 Rls. 320 $
25 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 94013000 نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع 50 3,010,500 Rls. 100 $
26 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 50 3,010,500 Rls. 100 $
27 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 50 3,010,500 Rls. 100 $
28 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 320 1,990,569 Rls. 66 $
مجموع کل
9,777,559,639,212 ريال
مجموع کل
331,192,610 دلار
[1]