آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 14,402,131 156,793,034,022 Rls. 5,222,812 $
2 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 01041090 سايرحيوانات زنده از نوع گوسفند بجز گوسفند مولد نژاد خالص 844,763 118,698,910,085 Rls. 4,013,392 $
3 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 01041010 گوسفند مولد نژاد خالص 424,490 59,189,439,855 Rls. 2,081,127 $
4 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 17,268,382 56,936,502,809 Rls. 1,930,868 $
5 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 209,020 24,043,558,130 Rls. 805,918 $
6 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,923,214 14,969,808,566 Rls. 507,307 $
7 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 14,781,347 13,135,124,815 Rls. 441,798 $
8 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 1,642,454 12,160,534,079 Rls. 415,067 $
9 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 130,737 9,681,024,067 Rls. 327,873 $
10 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 1,030,684 9,426,261,324 Rls. 326,994 $
11 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25202000 ک گچ 14,629,914 8,629,850,968 Rls. 291,024 $
12 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 76161090 ساير مصنوعات از آلومينيوم غير از ميخ پرچ 87,000 7,474,210,850 Rls. 252,157 $
13 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 16,680 7,321,278,950 Rls. 244,160 $
14 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 16,622,206 5,955,026,815 Rls. 199,465 $
15 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 69,936 5,807,983,400 Rls. 192,840 $
16 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 46,000 5,031,906,000 Rls. 172,000 $
17 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 29,401 4,223,116,870 Rls. 142,435 $
18 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 49,786 3,629,044,275 Rls. 124,465 $
19 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 41,878 3,181,849,974 Rls. 106,581 $
20 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07031000 پيازوموسير 321,390 2,965,655,685 Rls. 99,817 $
21 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 27,000 2,781,985,500 Rls. 94,500 $
22 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 41,368 2,686,927,861 Rls. 91,689 $
23 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 36,744 2,657,159,476 Rls. 90,042 $
24 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 6,981,880 2,630,778,904 Rls. 87,188 $
25 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 32,400 2,543,717,200 Rls. 85,100 $
26 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,650 2,295,227,094 Rls. 76,845 $
27 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 27,000 2,236,860,960 Rls. 74,981 $
28 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071100 هندوا نه , تازه 186,521 1,934,961,910 Rls. 64,672 $
29 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 24,550 1,738,383,750 Rls. 61,375 $
30 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 159,160 1,690,971,302 Rls. 57,073 $
31 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 21,880 1,575,155,847 Rls. 52,756 $
32 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 25,200 1,409,596,560 Rls. 46,801 $
33 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 20,730 1,367,781,752 Rls. 47,968 $
34 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 129,500 1,347,069,844 Rls. 44,636 $
35 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن, برا ي کاربرروي فلز0 44,830 1,326,284,000 Rls. 46,000 $
36 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25051010 کشن و ماسه داراي 95 درصد وزني يا بيشتر سيليس و 6/0 درصد يا كمتر اكسيد آهن 4,359,016 1,305,786,833 Rls. 43,590 $
37 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 73211200 وسائل خورا ک پزي, خورا ک گرم کن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 19,100 1,284,201,770 Rls. 43,281 $
38 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 17,343 1,162,999,000 Rls. 40,414 $
39 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 10,490 1,152,107,760 Rls. 38,460 $
40 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 01042010 بز زنده ،مولد نژاد خالص 8,055 1,138,050,675 Rls. 40,207 $
41 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 3,390 851,854,545 Rls. 28,341 $
42 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 68,820 742,376,460 Rls. 24,861 $
43 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68029290 ساير سنگهاي آهکي غيراز رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اماکنده کاري وحکاکي نشده 22,000 741,411,000 Rls. 24,750 $
44 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 20,803 679,095,000 Rls. 23,000 $
45 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 42,780 678,426,400 Rls. 22,690 $
46 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 39,927 665,263,960 Rls. 22,255 $
47 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 14,312 616,503,868 Rls. 21,070 $
48 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 20,120 602,634,240 Rls. 20,121 $
49 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 04090000 عسل طبيعي 9,720 582,325,200 Rls. 19,440 $
50 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل کالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و کالا 40,000 569,335,000 Rls. 19,000 $
51 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 6,468 559,840,000 Rls. 19,000 $
52 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 7,260 509,742,750 Rls. 18,108 $
53 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 3,620 509,029,760 Rls. 16,968 $
54 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,500 456,304,500 Rls. 15,500 $
55 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 1,753 453,180,000 Rls. 15,000 $
56 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 10,000 440,400,000 Rls. 15,000 $
57 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 20029010 رب گوجه فرنگي 8,316 434,935,356 Rls. 14,734 $
58 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 20,000 359,472,000 Rls. 12,000 $
59 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 4,180 356,499,660 Rls. 12,540 $
60 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 7,720 347,894,160 Rls. 11,580 $
61 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 2,890 331,980,000 Rls. 11,000 $
62 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 22011000 آبکمعدني و آب گازدار شده 107,057 325,313,850 Rls. 11,305 $
63 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 1,622 306,662,755 Rls. 10,161 $
64 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 3,000 269,640,000 Rls. 9,000 $
65 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 50,208 228,974,344 Rls. 7,608 $
66 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 400 215,208,000 Rls. 7,200 $
67 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 9,390 191,370,105 Rls. 6,761 $
68 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 700 188,779,500 Rls. 6,300 $
69 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 2,599 177,060,360 Rls. 5,912 $
70 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 44029000 ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده . 6,000 169,830,000 Rls. 6,000 $
71 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 630 138,901,335 Rls. 4,637 $
72 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 860 119,808,000 Rls. 4,000 $
73 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84335990 سايرماشينهابرا ي بردا شت غير مذكور درجاي ديگر 560 113,480,000 Rls. 4,000 $
74 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 200 107,917,200 Rls. 3,600 $
75 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 1,200 105,980,400 Rls. 3,600 $
76 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 3,160 93,216,840 Rls. 3,160 $
77 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 66,000 89,144,352 Rls. 3,034 $
78 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 1,458 80,158,498 Rls. 2,674 $
79 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 53,920 75,373,560 Rls. 2,535 $
80 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 2,267 75,322,800 Rls. 2,520 $
81 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 1,000 71,247,500 Rls. 2,500 $
82 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 960 69,938,400 Rls. 2,400 $
83 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08029000 ساير ميوه هاي سخت پوست , تازه يا خشك کرده , حتي پوست كنده ، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,580 67,249,952 Rls. 2,228 $
84 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 2,270 67,040,379 Rls. 2,270 $
85 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 738 63,329,098 Rls. 2,114 $
86 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 22,000 60,436,640 Rls. 2,024 $
87 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 50 60,368,000 Rls. 2,000 $
88 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 2,000 59,904,000 Rls. 2,000 $
89 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84335200 ماشين آلات ودستگاههاي خرمن کوبي(threshing)برا ي محصولات کشاورزي, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 58,022,000 Rls. 2,000 $
90 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 750 56,167,500 Rls. 1,875 $
91 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 5,193 45,849,560 Rls. 1,520 $
92 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 585 41,913,593 Rls. 1,463 $
93 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 700 39,627,000 Rls. 1,400 $
94 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 380 34,160,100 Rls. 1,140 $
95 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 1,960 31,964,296 Rls. 1,058 $
96 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84138200 بالابرهاي آبگونها 785 31,447,300 Rls. 1,100 $
97 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 590 30,180,000 Rls. 1,000 $
98 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 550 29,955,000 Rls. 1,000 $
99 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 300 29,439,000 Rls. 1,000 $
100 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 قطر 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 390 29,424,525 Rls. 975 $
مجموع کل
581,058,439,138 ريال
مجموع کل
19,649,711 دلار