آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر 83,386,474 1,959,073,956,087 Rls. 66,402,523 $
2 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 هند 38170010 الكيل بنزن خطي (LAB) 39,481,352 1,306,909,489,843 Rls. 44,463,596 $
3 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 هند 27101940 روغن پايه معدني 19,262,855 704,686,926,030 Rls. 23,500,683 $
4 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 هند 25202000 ک گچ 4,698,563 3,514,099,467 Rls. 117,188 $
مجموع کل
3,974,184,471,427 ريال
مجموع کل
134,483,990 دلار
[1]