آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03061700 ساير انواع ميگو. 1,549,975 217,004,673,094 Rls. 7,223,634 $
2 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03038900 ساير سگ ماهي ها و كوسه ها غير مذكور در رديف 030382، 030383، 030384 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 1,693,366 91,877,413,549 Rls. 3,123,208 $
3 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03074900 ماهي مرکب و سرپاور (باستثناي زنده , تازه , يا سردکرده ) 410,697 47,202,788,697 Rls. 1,575,084 $
4 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03031900 ک ساير ماهيها بجز ماهيهايآزاد اقيانوس آرام، اقيانوس اطلس وماهي آزاد دانوب وماهي قزل آلا يخ زده باستثناي يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 556,345 31,732,125,990 Rls. 1,097,221 $
5 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03036900 ساير ماهي ها غير مذكور در رديف 030364، 030365، 030366، 030367، 030368 يخ زده به غير از جگر وتخم ماهي 424,260 22,219,459,320 Rls. 756,072 $
6 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03061900 ساير قشردا را ن, همچنين, آرد,زبره وحبه(pellets) يخ زده, مناسب برا ي خورا ک ا نسان, غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 250,000 18,299,448,600 Rls. 649,729 $
7 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03027900 سايرماهيها، تازه يا سردکرده غيرمذكور در رديفهاي 030271 ، 030272، 030273، 030274 265,290 14,420,714,688 Rls. 477,522 $
8 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 230,424 13,114,035,320 Rls. 434,660 $
9 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03074100 ماهي مرکب و سرپاور ,زنده ,تازه يا سردکرده 52,100 5,757,691,440 Rls. 192,540 $
10 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03032900 خانواده ماهي ازاد، (باستثناي ماهي ازاد اقيانوس ارام ، اطلس ودانوب ) يخ زده به استثناي جگر ، تخم ومني ماهي 77,000 4,899,528,000 Rls. 172,713 $
11 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03019200 مارماهي زنده (گونه Anguilla ) 91,746 4,761,043,860 Rls. 165,142 $
12 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03032600 مارماهي (Anguilla spp) يخ زده باستثناي جگر وتخم ماهي 68,750 4,744,622,250 Rls. 164,250 $
13 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03027400 مارماهي (Anguila spp.) 62,000 3,939,234,300 Rls. 130,500 $
14 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 03028100 ک سگ کماهي و ساير كوسهک ماهيکها باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 23,000 1,808,786,700 Rls. 62,100 $
15 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 132,880 1,566,941,004 Rls. 51,956 $
16 12 1394 منطقه ويژه بوشهر1 ويتنام 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 4,600 34,682,850 Rls. 1,150 $
مجموع کل
483,383,189,662 ريال
مجموع کل
16,277,481 دلار
[1]