آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه دوغارون)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 33,495,634 520,928,037,420 Rls. 17,739,138 $
2 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 19,762,770 300,087,945,291 Rls. 10,408,593 $
3 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,410,310 103,052,685,340 Rls. 3,625,670 $
4 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 57,416,700 94,440,473,418 Rls. 3,156,989 $
5 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 2,060,148 52,504,368,569 Rls. 1,794,900 $
6 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 229,217 20,200,824,420 Rls. 687,384 $
7 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 161,295 16,889,911,266 Rls. 565,507 $
8 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 357,400 16,601,383,116 Rls. 552,463 $
9 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73012000 پروفيل تهيه به وسيله جوشكاري ا زآهن ياا زفولاد. 727,308 16,312,690,718 Rls. 576,489 $
10 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 336,450 15,671,077,704 Rls. 519,599 $
11 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202000 ک گچ 9,036,700 9,144,783,900 Rls. 315,953 $
12 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 142,723 7,688,736,720 Rls. 255,438 $
13 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 132,420 7,651,183,842 Rls. 258,001 $
14 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 263,070 6,293,404,968 Rls. 208,908 $
15 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72169990 سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر 253,707 6,077,397,935 Rls. 210,074 $
16 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 65,000 5,865,742,260 Rls. 195,000 $
17 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 385,751 5,470,059,048 Rls. 181,300 $
18 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 126,990 5,353,853,790 Rls. 189,149 $
19 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 31,170 5,317,031,125 Rls. 179,054 $
20 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 59,990 5,297,283,000 Rls. 179,977 $
21 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 249,960 5,087,328,032 Rls. 180,115 $
22 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 45,050 4,098,277,680 Rls. 136,980 $
23 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 87,770 3,962,559,360 Rls. 131,655 $
24 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 125,384 3,551,745,360 Rls. 117,871 $
25 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 57,755 3,473,805,420 Rls. 115,482 $
26 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 76,610 3,465,456,045 Rls. 114,915 $
27 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 31,300 3,316,071,600 Rls. 110,800 $
28 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25202010 گچ بنايي 2,715,000 2,860,012,050 Rls. 95,025 $
29 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 19,250 2,815,676,250 Rls. 96,187 $
30 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 22,200 2,678,119,200 Rls. 88,800 $
31 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73144990 ساير غير از تورهاي مخصوص نوار نقاله كوره هاي زينتر 45,555 2,638,004,190 Rls. 91,110 $
32 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84335200 ماشين آلات ودستگاههاي خرمن کوبي(threshing)برا ي محصولات کشاورزي, غيرمذکوردرجاي ديگر 22,557 2,612,929,240 Rls. 90,232 $
33 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 124,678 2,600,481,610 Rls. 91,016 $
34 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 64,700 2,425,040,060 Rls. 86,207 $
35 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 51,197 2,297,571,418 Rls. 79,643 $
36 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 52,020 2,238,088,500 Rls. 77,942 $
37 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 44,650 2,015,006,850 Rls. 69,603 $
38 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 46,175 1,958,298,660 Rls. 69,209 $
39 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 10,313 1,891,428,792 Rls. 63,096 $
40 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 6,300 1,777,403,247 Rls. 60,112 $
41 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 31,290 1,770,057,807 Rls. 59,215 $
42 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 14,860 1,749,777,400 Rls. 60,824 $
43 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 74,070 1,734,498,480 Rls. 59,171 $
44 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 29,988 1,647,952,000 Rls. 56,935 $
45 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 27,840 1,620,813,771 Rls. 56,166 $
46 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 54,700 1,535,560,700 Rls. 51,340 $
47 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 28365000 کربنات کلسيم 623,707 1,472,715,233 Rls. 49,912 $
48 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,250 1,421,450,000 Rls. 49,877 $
49 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 97,489 1,380,161,088 Rls. 45,819 $
50 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 63,000 1,356,018,300 Rls. 48,129 $
51 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 32,000 1,352,736,708 Rls. 44,808 $
52 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 42,000 1,293,276,600 Rls. 45,942 $
53 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرالياژي باسطح مقطع عرضي مدورباقطر خارجي 2/203 ميليمتر و حداكثر4/406 ميليمتر 24,730 1,287,862,500 Rls. 45,577 $
54 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 14,990 1,285,075,650 Rls. 44,943 $
55 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 49,580 1,148,272,800 Rls. 39,581 $
56 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 165,733 1,128,983,784 Rls. 39,180 $
57 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 22029090 ک کساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 13,860 1,126,984,320 Rls. 38,121 $
58 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 28,464 1,113,552,000 Rls. 37,000 $
59 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 21069010 ا ستابيلايزر 10,150 1,100,017,550 Rls. 38,929 $
60 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 9,200 1,080,490,000 Rls. 36,745 $
61 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 119,154 1,067,973,400 Rls. 35,446 $
62 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70133300 ساير ليوانهاي نوشيدن به غيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار . 23,500 1,037,724,750 Rls. 35,250 $
63 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 14,520 1,018,291,430 Rls. 34,704 $
64 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70193910 پشم شيشه 15,625 1,002,255,500 Rls. 35,275 $
65 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 29012200 پروپن (پروپيلن) اشباع نشده 31,500 930,952,568 Rls. 30,814 $
66 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 51,080 925,132,674 Rls. 30,648 $
67 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 15,120 906,292,800 Rls. 30,240 $
68 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 9,920 897,199,020 Rls. 29,760 $
69 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 10,290 883,842,960 Rls. 30,853 $
70 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 12,976 856,159,602 Rls. 28,482 $
71 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 35,910 785,336,292 Rls. 26,073 $
72 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 8,970 763,436,700 Rls. 26,910 $
73 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 10,000 756,263,200 Rls. 25,100 $
74 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 49,002 742,324,883 Rls. 25,836 $
75 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 228,330 734,922,600 Rls. 24,392 $
76 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 10,920 667,940,364 Rls. 22,847 $
77 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84335990 سايرماشينهابرا ي بردا شت غير مذكور درجاي ديگر 5,746 657,572,240 Rls. 22,984 $
78 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 34011150 صابون رختشويي 24,500 651,974,400 Rls. 22,054 $
79 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 7,531 646,882,113 Rls. 21,799 $
80 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 3,000 629,370,000 Rls. 21,000 $
81 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 23,650 604,989,792 Rls. 20,102 $
82 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 31,850 576,816,240 Rls. 19,110 $
83 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 84333000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي بريدن وخشک کردن علف 4,880 571,968,400 Rls. 19,492 $
84 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 411 570,828,858 Rls. 18,906 $
85 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 24,010 556,071,600 Rls. 19,168 $
86 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 23,121 501,157,935 Rls. 16,647 $
87 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 14,660 495,214,800 Rls. 17,525 $
88 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 5,610 481,179,690 Rls. 16,830 $
89 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 23,140 453,922,339 Rls. 15,041 $
90 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70049020 ورق شيشه ا ي غيرمذكور باضخامتهاي 2.5 ميليمتر وکمترا زآن 24,680 446,135,424 Rls. 14,808 $
91 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 24,651 446,051,610 Rls. 14,790 $
92 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 39269060 پريفرم (PET) 9,000 441,099,000 Rls. 15,300 $
93 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 08081000 سيب , تازه 34,733 437,215,884 Rls. 14,588 $
94 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 12,208 436,860,828 Rls. 14,884 $
95 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 21,700 431,836,510 Rls. 15,190 $
96 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 4,680 423,176,832 Rls. 14,951 $
97 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 22,758 411,179,360 Rls. 13,655 $
98 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 6,500 408,366,400 Rls. 13,700 $
99 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 23,750 402,662,250 Rls. 14,250 $
100 12 1394 منطقه ويژه دوغارون افغانستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 4,585 398,207,250 Rls. 13,726 $
مجموع کل
1,332,275,222,603 ريال
مجموع کل
45,596,929 دلار