آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آذربايجان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 3,806,000 133,651,742,393 Rls. 4,544,168 $
2 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,122,000 40,674,164,310 Rls. 1,363,550 $
3 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آذربايجان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 814,000 28,303,146,384 Rls. 970,894 $
4 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آذربايجان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 374,000 13,038,749,048 Rls. 438,633 $
5 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آذربايجان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 176,000 6,427,425,587 Rls. 217,096 $
6 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آذربايجان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 110,000 3,849,383,450 Rls. 135,685 $
7 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) آذربايجان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 110,000 3,244,505,220 Rls. 107,580 $
مجموع کل
229,189,116,392 ريال
مجموع کل
7,777,605 دلار
[1]