آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 1,210,000 42,680,289,787 Rls. 1,442,662 $
2 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 660,000 23,505,505,562 Rls. 800,263 $
3 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 528,000 19,146,607,006 Rls. 658,622 $
4 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 308,000 11,373,514,963 Rls. 379,639 $
مجموع کل
96,705,917,318 ريال
مجموع کل
3,281,186 دلار
[1]