آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,900,622 87,109,261,103 Rls. 2,888,946 $
2 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 946,000 27,941,193,984 Rls. 925,188 $
3 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 556,000 18,536,473,644 Rls. 618,343 $
4 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 39023090 سايرکوپليمرهاي پروپيلن به ا شکال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 251,630 8,478,160,466 Rls. 282,281 $
5 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 176,000 6,008,249,236 Rls. 200,233 $
6 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ازبكستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 66,000 2,373,971,897 Rls. 81,411 $
مجموع کل
150,447,310,330 ريال
مجموع کل
4,996,402 دلار
[1]