آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 24,802,141 238,149,582,170 Rls. 7,887,576 $
2 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 22,782,863 108,127,857,650 Rls. 3,811,345 $
3 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 85,250 3,211,022,731 Rls. 106,888 $
4 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 24,750 896,732,100 Rls. 29,700 $
5 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ايتاليا 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 22,000 793,350,195 Rls. 27,137 $
مجموع کل
351,178,544,846 ريال
مجموع کل
11,862,646 دلار
[1]