آمار کل " صادرات به" کشور (برزيل) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) برزيل 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 40,058,801 383,662,751,884 Rls. 12,739,499 $
مجموع کل
383,662,751,884 ريال
مجموع کل
12,739,499 دلار
[1]