آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 157,344,804 1,585,556,829,729 Rls. 54,012,054 $
2 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 121,185,964 695,258,838,510 Rls. 23,539,637 $
3 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 10,714,000 349,375,975,856 Rls. 11,778,364 $
4 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 7,414,000 296,368,975,647 Rls. 10,148,032 $
5 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 6,908,000 238,583,204,799 Rls. 8,224,738 $
6 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 11,307,953 138,451,162,204 Rls. 4,622,435 $
7 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 3,894,100 138,120,306,537 Rls. 4,695,703 $
8 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 3,476,000 117,860,736,954 Rls. 3,946,541 $
9 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39023090 سايرکوپليمرهاي پروپيلن به ا شکال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 2,794,000 88,762,571,612 Rls. 2,951,620 $
10 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 2,552,000 81,846,461,994 Rls. 2,726,317 $
11 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 330,000 11,870,402,225 Rls. 407,759 $
12 12 1394 منطقه ويژه عسلويه(انرژي پارس ) ترکيه 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 16,916 868,806,484 Rls. 28,757 $
مجموع کل
3,742,924,272,550 ريال
مجموع کل
127,081,957 دلار
[1]